Ek­soskje­let­ter og vir­tu­ell vir­ke­lig­het

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Un­der fotball-VM i Bra­sil i 2014 vis­te Mi­guel Ni­cole­lis fra Duke Uni­ver­sity og 29 år gam­le Ju­li­a­no Pin­to fram den ny­es­te tek­no­lo­gi­en. Pin­to er lam fra brys­tet og ned, men ved hjelp av Ni­cole­lis’ hjerne­styr­te ek­soskje­lett og en het­te som fan­get opp hjerne­bøl­ger, kun­ne han stå og ta det of­fi­si­el­le av­spar­ket.

Nes­te skritt i Ni­cole­lis’ forsk­ning har kon­sen­trert seg om å tre­ne opp hjer­nen til å be­ve­ge bei­na igjen – den­ne gan­gen bru­ker han vir­tu­ell vir­ke­lig­het, VR. I man­ge må­ne­der tren­te de på å sty­re bei­na til en vir­tu­ell ava­t­ar med hjer­nen. Nå er det åtte per­soner med rygg­margs­ska­der som fak­tisk har fått til­ba­ke litt be­ve­gel­se og fø­lel­se i ar­mer og bein.

Elek­tro­de­ne fan­ger opp nerve­im­pul­ser slik at lam­me pa­si­en­ter kan sty­re vir­tu­el­le fi­gu­rer med hjer­nen. j

En ekso­drakt kan for­ster­ke dine na­tur­li­ge be­ve­gel­ser, og noen mo­del­ler kan til og med sty­res av hjer­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.