Slik vir­ker iFetch

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Din bes­te venn får noe å leke med mens

du er på jobb.

Lek etter be­hov

En­he­ten slår seg på auto­ma­tisk når en ball slip­pes ned i trak­ten, og set­ter seg i strøm­spa­rings­mo­dus når bal­len er skutt ut.

Lang­skudd!

Ut­skyt­nings­av­stan­den til iFetch kan jus­te­res til tre, seks el­ler ni me­ter, av­hen­gig av hvor god plass du har.

Time­vis med moro

På fulla­de­de bat­te­ri­er kan iFetch kas­te bal­ler i rundt 30 ti­mer – nok til å sli­te ut de mest leke­lyst­ne val­pe­ne.

Ut­skyt­ning

Hur­tig­spin­nen­de hjul in­ne i en­he­ten ak­se­le­re­rer bal­le­ne og sky­ter dem ut av trak­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.