Co­de­Com­bat

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Det­te nett­sam­funns­pro­sjek­tet sik­ter på å lære bort kode i form av rolle­spill. Ved star­ten i

Dunge­ons of Kit­h­gard får spil­le­ren vel­ge seg en helt og må der­et­ter vel­ge mel­lom fire pro­gram­me­rings­språk:

Pyt­hon, Ja­vaScript, Coffe­eScript og Lua. De set­ter på seg støv­le­ne og må na­vi­ge­re seg gjen­nom en la­by­rint av pig­ger for å sam­le edel­ste­ner, ikke ved bruk av pil­tas­ter, men gjen­nom å tas­te kode­lin­jer. Når spil­le­ren blir dyk­ti­ge­re, gjør fi­gu­ren de­res det sam­me, og opp­gra­de­rin­ge­ne de lå­ser opp, gir dem enda fle­re pro­gram­me­rings­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.