Kode­opp­læ­ring på net­tet

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Få gre­pet om pro­gram­me­ring på dis­se in­ter­ak­ti­ve nett­si­de­ne.

Mi­necraft

Tu­sen­vis av barn spil­ler Mi­necraft, og med LearnToMod-til­leg­get kan spil­ler­ne bru­ke fa­vo­ritt­spil­let sitt til å lære ko­ding. Re­sul­ta­tet er at du kan lage dine egne Mi­necraft-mo­di­fi­ka­sjo­ner og gi spil­let nye egenskaper.

Co­deca­de­my

Den­ne læ­rings­hu­ben på net­tet gir in­ter­ak­ti­ve ko­de­kurs trinn for trinn, helt fra det grunn­leg­gen­de ved å lage en we­b­side til å bry­ne deg på Twit­ter. Co­deca­de­my læ­rer bort 12 for­skjel­li­ge pro­gram­me­rings­språk.

Co­de School

Her er et an­net in­ter­ak­tivt nett­sted for læ­ring, med et vell av mu­lig­he­ter for en pro­gram­me­rer­spi­re. Med vi­deo­lek­sjo­ner, øvel­ser og be­løn­nin­ger un­der­veis dek­ker opp­læ­rin­gen alt fra HTML til apput­vik­ling for iOS.

Hour of Co­de

Dis­se små lære­se­kven­se­ne får deg vel­dig raskt i gang med ko­ding. Det be­gyn­te som en en­ti­mes in­tro­duk­sjon til ko­ding, og nå kan du lære å lage en la­by­rint, en Flappy Bird-klo­ne el­ler et Mi­necraft-even­tyr på bare 60 mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.