Nor­ges lengs­te fot­ball­kamp

Ald­ri har Fot­ball-nor­ge opp­levd ma­ken til kamp: I en cup­kamp for 100 år si­den kom den av­gjø­ren­de sco­rin­gen først etter fire ti­mers spill.

Aftenposten Historie - - FORSIDE - Av ARNFINN MAUREN Jour­na­list

Få kam­per skri­ver seg inn i his­to­ri­en. Enda faer­re får his­to­risk be­tyd­ning. Men et dra­ma­tisk cup­opp­gjør mel­lom Kris­tian­sund og Aale­sund i 1918 fikk kon­se­kven­ser for hvor­dan man skul­le hånd­te­re kam­per som end­te uav­gjort.

Hjemme­la­get Kris­tian­sund skul­le spil­le sin førs­te cup­kamp noen­sin­ne. Gjes­te­ne var med i nor­ges­mes­ter­ska­pet for and­re gang. Beg­ge had­de fått walk­over fra 1. run­de, og det sto om en plass i 3. run­de da av­spar­ket ble tatt på Idretts­plas­sen i Kris­tian­sund. Få av til­skuer­ne som had­de sam­let seg rundt ba­nen, kun­ne i sin vil­les­te fan­ta­si ha drømt om hva de skul­le va­ere vit­ne til de nes­te ti­me­ne.

Det be­gyn­te bra for hjemme­la­get. Kris­tian­sund le­det 2–0 til pau­se. I and­re om­gang kom gjes­te­ne mer med, godt hjul­pet av med­vin­den, og ut­lig­net til 2–2. Ver­te­ne slo til­ba­ke og gikk opp i 3-2, men like før slutt ut­lig­net Aale­sund til 3–3.

Det var da den vir­ke­li­ge kam­pen be­gyn­te.

Am­pert blant til­skuer­ne

På den ti­den var reg­le­ne slik at det skul­le spil­les eks­tra­om­gan­ger der­som en cup­kamp end­te uav­gjort etter 90 mi­nut­ter. Men re­gel­ver­ket sa in­gen­ting om hvor man­ge. Det skul­le rett og slett spil­les så man­ge om­gan­ger – hver på 15 mi­nut­ter – som var nød­ven­dig for å få kå­ret en vin­ner.

Dom­mer Jon Røst fra Trond­heim sat­te i gang den ene eks­tra­om­gan­gen etter den and­re – uten at noen av la­ge­ne klar­te å sco­re. Det re­sul­ter­te i et sta­dig mer utål­mo­dig og tid­vis am­pert pub­li­kum. Aale­sunds Avis, som om­tal­te kam­pen i sva­ert pa­trio­tis­ke orde­lag, hev­det at hjemme­pub­li­ku­met løp inn på ba­nen i et for­søk på å hjel­pe Kris­tian­sund.

– Ved må­le­ne sto voks­ne kris­tian­sun­de­re som prøv­de å hjel­pe sine ka­me­ra­ter med å lage mål, iføl­ge avi­sens kam­pre­fe­rat.

Skal vi tro om­ta­len, så var det også fle­re gan­ger til­løp til masse­slags­mål. Men det al­ler vik­tigs­te – en sco­ring – mang­let i det dra­ma­tis­ke opp­gjø­ret.

Po­liti­an­meld­te pub­li­kum

Etter syv eks­tra­om­gan­ger og nes­ten 200 mi­nut­ter med spill var stil­lin­gen fort­satt 3–3. Men i den åt­ten­de eks­tra­om­gan­gen skul­le den av­gjø­ren­de sco­rin­gen kom­me.

– Etter fire ti­mer be­gyn­te vi å bli sult­ne, så vi måt­te gjø­re noe, skal Aale­sunds venstre­ving, An­ders Mog­stad, ha for­klart etter kam­pen. Han ser­ver­te en lek­ker pas­ning til bro­ren Ha­rald, som kun­ne sco­re gjes­te­nes fjer­de mål og der­med sik­re sei­er 4–3 og avan­se­ment til 3. run­de. Da had­de kam­pen, in­klu­dert pau­se­ne, vart i over fire ti­mer.

Men åle­sun­der­ne var ikke bare gla­de for sei­e­ren. De hev­det at fle­re spil­le­re had­de blitt an­gre­pet av pub­li­kum, og klub­ben an­meld­te for­hol­det til po­li­ti­et. An­mel­del­sen ble imid­ler­tid hen­lagt. Dom­me­ren av­dra­ma­ti­ser­te hen­del­sen også.

– Kam­pen had­de va­ert hard og stem­nin­gen til ti­der am­per både på og uten­for ba­nen,

men uten alvorlige epi­so­der, rap­por­ter­te dom­mer Røst. Men det var nok til at Aale­sund nek­tet å dra til Kris­tian­sund se­ne­re på høs­ten for å spil­le en se­rie­kamp.

Kam­pen ble et tids­skil­le

De 22 spil­ler­ne hus­ket den­ne kam­pen så leng­de de lev­de. Det gjor­de sik­kert pub­li­kum også. En­kel­te av dem skal ha tatt seg en tur hjem­om og spist mid­dag un­der kam­pen – før de re­tur­ner­te og fikk med seg res­ten.

Da rap­por­te­ne om kam­pen be­gyn­te å nå le­del­sen i Nor­ges Fot­ball­for­bund, for­sto man at re­gel­ver­ket måt­te endres. Det skjed­de imid- ler­tid ikke over nat­ten. Se­son­gen etter var Aale­sund in­volvert i en lig­nen­de kamp, da la­get røk ut i 3. run­de for Sver­re etter fire eks­tra­om­gan­ger.

Men fra se­son­gen 1920 var det slutt på ma­ra­ton­kam­per. Det ble inn­ført en re­gel om at det skul­le spil­les mak­si­mum to eks­tra­om­gan­ger. Sto det fort­satt uav­gjort når dis­se var fer­dig­spilt, skul­le la­ge­ne mø­tes til ny kamp. Der­med kom be­gre­pet om­kamp inn i den norske fot­ball­ter­mi­no­lo­gi­en. Den førs­te or­di­na­ere om­kam­pen i cu­pen ble spilt i 1921. Etter å ha spilt 2–2 i Levan­ger vant Sver­re 2–0 over Trygg­ka­me­ra­te­ne i Trond­heim.

Da rap­por­te­ne om kam­pen be­gyn­te å nå le­del­sen i Nor­ges Fot­ball­for­bund, for­sto man at re­gel­ver­ket måt­te endres.

Foto: Aale­sunds FKS His­to­ris­ke Ar­kiv

Få fot­ball­kam­per får en så sig­ni­fi­kant be­tyd­ning at re­gel­ver­ket blir end­ret. Men dis­se gut­te­ne fra Åle­sund – de fles­te i 18–19-års­al­de­ren – bi­dro til det etter å ha slått Kris­tian­sund 4–3 etter åtte eks­tra­om­gan­ger. Foran fra venst­re: Andreas B....

Foto: Stif­tel­sen Nord­møre Mu­se­um

Cup­kam­pen som var­te i over fire ti­mer, ble spilt her, på Idretts­plas­sen i Kris­tian­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.