9 juli

Aftenposten Historie - - INVASJONEN I TSJEKKOSLOVAKIA -

Ɂ 1357: Den tyskro­mers­ke kei­se­ren Karl 4. leg­ger ned grunn­stei­nen til den 500 me­ter lan­ge Karls­bro­en over el­ven Vlta­va i Pra­ha. Det hev­des at bøn­de­ne i re­gio­nen le­ver­te fers­ke egg som ble blan­det i mør­te­len for å gjø­re kon­struk­sjo­nen ster­ke­re.

Ɂ 1922: Den 18 år gam­le ame­ri­kans­ke svøm­me­ren John­ny Weiss­mül­ler bry­ter «mi­nutt­bar­riè­ren» da han gjen­nom­fø­rer 100 me­ter fri på 58.6 se­kun­der. Ɂ 1958: Et jord­skjelv i det sør­øst­re Alas­ka ut­lø­ser et skred som ska­per en megatsu­na­mi i fjor­den Li­tuya Bay. Bølge­top­pen når 525 me­ter opp på fjell­si­de­ne. Fem men­nes­ker om­kom­mer.

Ɂ FØDT: Svend Foyn (1809– 1894). Norsk skips­re­der og grunn­leg­ger av den mo­der­ne, in­du­stri­el­le hval­fangst. Dro til sjøs som 11-åring. Fikk bygd ver­dens førs­te damp­drev­ne hval­båt i 1863. Først med å ta i bruk gra­nat­har­pun. Mot­tok stor­kor­set av St. Olavs Or­den i 1893. Ble i 1989 kå­ret til ti­de­nes størs­te Vest­fold-kjen­dis foran Fred An­ton Mai­er, Thor Hey­er­dahl og Tryg­ve Brat­te­li.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.