Over­be­las­te­de te­le­fo­nist­in­der

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Fra Kris­tia­nia te­le­fon­an­la­eg har vi mod­ta­get føl­gen­de:

Te­le­fon­an­la­eg­get maa paa det ind­sta­en­digs­te hen­stil­le til pub­li­kum i den­ne tid kun at be­nyt­te te­le­fo­nen til de al­ler­nød­ven­digs­te sam­ta­ler. Halvparten af te­le­fo­nist­in­der­ne er sy­ge og de som er igjen for en stor del saa over­an­streng­te af det for­øg­e­de ar­bei­de, at be­svi­mel­ser un­der eks­pe­ditio­nen hø­rer til da­gens or­den.

Ale­ne ved en me­get sterk fri­vil­lig ind­skra­enk­ning i bru­gen af te­le­fo­nen ba­a­de i pri­va­te hjem og i for­ret­nin­ger kan man have ut­sigt til at und­gaa for­an­stalt­nin­ger som vil bli­ve gans­ke an­der­le­des ge­ne­ren­de for abon­nen­ter­ne.» Af­ten­ut­ga­ven 16. juli

Foto: Na­tio­nal Mu­se­um of Health/ap

Nite­dals Ta­end­stik­fab­rik ble grunn­lagt av Jo­han Lau­ritz Sundt i 1862. Fab­rik­ken la­get både fos­for­stik­ker og sik­ker­hets­stik­ker. 500 mil­lio­ner men­nes­ker ble ram­met av spanske­sy­ken på ver­dens­ba­sis. Ansla­get over døds­fall va­rie­rer mel­lom 50 og 100...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.