Po­ker­spil­lets his­to­rie

Aftenposten Historie - - KAMPEN MOT POKER I NORGE -

Ɂ Folk har be­dre­vet kort­spill i hundre­vis av år. Uli­ke spill­kort ble brukt av ki­ne­ser­ne på 600-tal­let og i Euro­pa fra 1300-tal­let.

Ɂ Opp­ha­vet til po­ker­spil­let er uklart, men det er in­gen tvil om at den mo­der­ne va­ri­an­ten av spil­let had­de sitt ut­spring i USA på 1800-tal­let.

Ɂ Det uni­ke ved po­ker – sam­men­lig­net med and­re kort­spill – er ele­men­tet av inn­sats, som vi ikke fin­ner i eld­re kort­spill.

Ɂ Po­ker skal ha hatt sin vug­ge i New Orleans og langs Mis­sis­sip­pi-el­ven. Der­fra spred­te spil­let seg ut­over lan­det, spe­si­elt un­der den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen.

Ɂ I star­ten ble det brukt 20 kort, men etter hvert gikk man over til den stan­dar­di­ser­te kort­stok­ken med 52 kort.

Ɂ Det spil­les en rek­ke va­ri­an­ter av po­ker. En­kelt be­skre­vet sat­ser man på sjan­sen man har med egne kort til å slå mot­spil­ler­ne. Den som sit­ter med de bes­te kor­te­ne – ba­sert på ran­ge­ring av uli­ke kom­bi­na­sjo­ner – vin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.