Konge­møte på Hon­nør­bryg­ga

Det frem­står som et litt ama­tør­pre­get øye­blikks­bil­de, men ble li­ke­vel et post­kort: Kong Haakon sit­ter i en åpen ka­le­sje­vogn sam­men med kong Chula­long­korn av Siam (da­gens Thai­land) og hans sønn, prins Borip­hat.

Aftenposten Historie - - BEVART FOR HISTORIEN PÅ POSTKORT - Av GURO TANGVALD

Den norske post­kort­his­to­ri­en er over 140 år gam­mel. I Na­sjo­nal­bi­blio­te­kets sam­ling fin­nes 200.000-300.000 kort pro­du­sert i Nor­ge og i ut­lan­det for det norske mar­ke­det. Kor­te­ne ut­gjør en om­fat­ten­de kilde til norsk kul­tur­his­to­rie. Mang­fol­det er stort, men noen kort pe­ker seg spe­si­elt ut, selv blant så man­ge un­der­li­ge, la­e­re­rike, vak­re, styg­ge, mor­som­me, kje­de­li­ge og uli­ke kort. Midt foran vog­nen, og noe i vei­en for mo­ti­vet, står en per­son som tro­lig er i ferd med å fjer­ne skam­me­len som er brukt til å klat­re opp i vog­nen på. I bak­grun­nen se­es en stor folke­meng­de. Kor­tet er i ble­ket svart-hvit sølv­ge­la­tin. Det vil si at fo­to­gra­fi­et ikke er trykt, men frem­kalt rett på foto­pa­pir med post­kort­bak­side. Det­te var van­lig i post­kor­tets tid­li­ge his­to­rie.

Tek­nik­ken ga en stør­re de­talj­rik­het enn lys­tryk­ket og det se­ne­re ras­ter-tryk­ket, men opp­la­ge­ne var ofte mind­re si­den den foto­kje­mis­ke pro­ses­sen var en mer tid­kre­ven­de tek­nikk.

Ivrig re­for­ma­tor

Kong Chula­long­korn reg­nes, ved si­den av sin far kong Monk­ut, som det mo­der­ne Thai­lands far. Noen kjen­ner kan­skje nav­ne­ne fra fil­mer som The King and I fra 1956 med Yul Bryn­ner i rol­len som kon­gen og De­borah Kerr som kron­prins Chula­long­korns bri­tis­ke gu­ver­nan­te, An­na Le­onow­ens.

Som kon­ge var Chula­long­korn en ivrig re­for­ma­tor. I lø­pet av hans re­gje­rings­tid fra 1868 til 1910 ble det blant an­net byg­get jern­ba­ner, post- og te­le­graf­ve­sen ble opp­ret­tet, sla­ve­ri og døds­straff av­skaf­fet og jen­ter fikk rett til grunn­sko­le. Han be­holdt sin po­pu­la­ri­tet til tross for at han av­sto Laos, de­ler av Kam­bod­sja samt de nord­li­ge de­le­ne av Malakka­halv­øya i da­gens Malay­sia. Der­med ble lan­det hel­ler ald­ri ko­lo­ni­sert, som ett av få i Asia.

Min­nes på Nord­kapp

I 1907 fore­tok han sin and­re sto­re Euro­pa-rei­se, hvor det også var lagt inn et opp­hold i Nor­ge på nes­ten en må­ned. Rei­sen gikk fra Kris­tia­nia til Kir­ke­nes. Etter å ha blitt bå­ret det sis­te styk­ket kom kon­gen også på Nord­kapp-pla­tå­et, hvor ini­tia­le­ne hans og da­to­en for be­sø­ket ble hugget inn i en stor stein. Den er i dag in­ne­bygd i Nord­kapp­hal­len, der det er etab­lert et eget thai-mu­se­um til min­ne om be­sø­ket.

5. juli an­kom kong Chula­long­korn til Kris­tia­nia i yach­ten «Al­bion» sam­men med slekt-

nin­ger, em­bets­menn og tje­ne­re.

Om sei­lin­gen inn Oslo­fjor­den skri­ver kon­gen i et brev til sin dat­ter, prin­ses­se Nibha Nobha­dol, kalt «Noi» – lil­le venn: «Da vi sto og så på land­ska­pet på beg­ge si­der av fjor­den, opp­da­get vi plut­se­lig at det ikke var så ulikt ma­le­ri­ene av him­me­len i tron­sa­len i Pai­sal. Hu­se­ne var som gud­dom­me­li­ge bo­li­ger som sto i ryd­di­ge rek­ker. På de sto­re klip­pe­ne skul­le det ha sit­tet ma­jes­te­tis­ke gu­der som var opp­slukt av sjakk­spill, som fek­tet el­ler dan­set.»

Kon­gen skrev hyp­pi­ge brev til dat­te­ren. De ble ut­gitt som bok med tit­te­len Klai Baan (Langt hjemme­fra), og er blitt en klas­si­ker i Thai­land. Hans brev, dag­boks­no­ta­ter og egne fo­to­gra­fi­er kom i 1996 ut i Nor­ge med tit­te­len Reise­brev fra Nor­ge 1907.

Post­kort som ny­hets­for­mid­le­re

På Hon­nør­bryg­ga i Kris­tia­nia ble han mot­tatt av kong Haakon, stats­mi­nis­ter Christian Michel­sen, Kris­tia­nias ord­fø­rer Fred­rik Molt­ke Bug­ge og en rek­ke norske em­bets­menn, samt en stor folke­meng­de som had­de møtt frem for å hil­se det ekso­tis­ke be­sø­ket vel­kom­men med flagg og hurra­rop. An­koms­ten ble be­hø­rig dek­ket i norske avi­ser, men uten bil­der.

Før det ble van­lig å tryk­ke fo­to­gra­fi­er i avi­se­ne, var post­kor­tet et vik­tig medi­um for spred­ning av kjen­dis- og ny­hets­bil­der. Ofte bar mo­ti­ve­ne et øye­blikk­s­preg som her, for­di hen­del­ser hur­tig skul­le do­ku­men­te­res. De kom ofte raskt i salg etter at be­gi­ven­he­ten had­de fun­net sted, og kun­ne bli brukt til alt fra jule­kort, gra­tu­la­sjons­kort og nytt­års­kort, el­ler til kom­men­ta­rer om­kring hen­del­sen i seg selv. På den må­ten står vi i dag igjen med en vik­tig his­to­risk ny­hets­do­ku­men­ta­sjon fra før presse­fo­to­gra­fi­et ble van­lig.

Fo­to­graf: ukjent/ei­er: Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket

Kong Chula­long­korn var sva­ert in­ter­es­sert i ny tek­no­lo­gi. Un­der nor­ges­rei­sen be­søk­te han Sam Ey­de og det re­la­tivt ny­star­te­de Norsk Hydro. Her er kon­gen (sit­ten­de) foran Hydros re­pre­sen­ta­sjons­bo­lig. Ey­de står som nr. 2 fra høy­re med dat­te­ren Liv.

Ei­er: Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket

Det­te bil­det av to kon­ger og en kron­prins, tatt av en ukjent fo­to­graf på Hon­nør­bryg­ga 5. juli 1907, ble ut­gitt som post­kort av Norsk Kunst­for­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.