Norman Granz

Aftenposten Historie - - BEKJEMPET RASISME OG FORDOMMER -

6. au­gust 1918: Blir født i Los An­ge­les.

Ɂ 1939: Hø­rer Cole­man Hawkins’ inn­spil­ling av «Body and Soul».

Ɂ 1942: Be­gyn­ner å or­ga­ni­se­re jam ses­sions på klub­ber i Los An­ge­les.

Ɂ 2. juli 1944: Ar­ran­ge­rer den førs­te av fle­re kon­ser­ter i Los An­ge­les un­der be­teg­nel­sen Jazz at the Phil­har­mo­nic (JATP).

Ɂ Høs­ten 1945: Den førs­te na­sjo­na­le tur­ne­en.

Ɂ Ok­to­ber 1945: Lan­se­rer førs­te plate­inn­spil­ling av en Jatp-kon­sert.

Ɂ 1947: Star­ter Clef, det førs­te av fle­re

plate­sel­ska­per.

Ɂ 11. fe­bru­ar 1949: El­la Fitz­gerald inn­le­der sin førs­te Jatp-tur­né med en kon­sert i Carne­gie Hall i New York.

Ɂ 18. sep­tem­ber 1949: Førs­te Jatp-kon­sert med Os­car Pe­ter­son, som er hen­tet fra Ca­na­da og opp­trer «uof­fi­si­elt» i Carne­gie Hall. Granz blir hans ma­na­ger.

Ɂ 26. de­sem­ber 1950: Gif­ter seg for førs­te

gang.

Ɂ 26. mars 1952: JATP leg­ger ut på sin

førs­te Euro­pa-tur­né.

Ɂ 21. fe­bru­ar 1953: Førs­te be­søk i Nor­ge med to kon­ser­ter i Co­los­se­um kino i Oslo.

Ɂ 2. no­vem­ber 1953: Førs­te kon­sert i

Ja­pan.

Ɂ 1954: Granz blir per­son­lig ma­na­ger for El­la Fitz­gerald. Star­ter plate­sel­ska­pet Nor­gran.

Ɂ 14. fe­bru­ar 1954: To kon­ser­ter i Co­los­se­um kino.

Ɂ 1956: Star­ter plate­sel­ska­pet Ver­ve.

Ɂ 18. fe­bru­ar 1956: To kon­ser­ter i Nord­strand­hal­len i Oslo.

Ɂ 1957: Stil­ler JATPS turné­virk­som­het i

USA i bero.

Ɂ 1959: Flyt­ter til Sveits.

Ɂ 1960: Sel­ger plate­sel­ska­pet Ver­ve til

MGM.

Ɂ 1. mars 1960: Kon­sert i Njård­hal­len i

Oslo. Ɂ 21. mars 1962: Kon­sert i Njård­hal­len.

Ɂ Ok­to­ber 1965: Gif­ter seg for and­re

gang.

Ɂ 1967: Or­ga­ni­se­rer en sis­te Jatp-tur­né i

USA.

Ɂ 2. juni 1972: Or­ga­ni­se­rer en gjen­for­enings­kon­sert for JATP i Los An­ge­les.

Ɂ 1973: Opp­ret­ter plate­sel­ska­pet Pab­lo

(opp­kalt etter Pi­cas­so).

Ɂ 1974: Gif­ter seg med sin tred­je kone, den

dans­ke gra­fi­ke­ren Gre­te Lyng­by.

Ɂ 1983: Pre­sen­te­rer sin sis­te Jatp-kon­sert i

Tokyo.

Ɂ 2000: Får på­vist kreft.

Ɂ 22. no­vem­ber 2001: Dør i Genè­ve, blir seks da­ger se­ne­re bi­satt fra Fre­de­riks­berg slotts­kir­ke og grav­lagt på Ord­rup kirke­gård uten­for Kø­ben­havn.

Foto: Li­bra­ry of Con­gress

Norman Granz ble fra ung al­der en na­er venn av fle­re av da­ti­dens størs­te jazz­stjer­ner. Han plei­de selv å in­tro­du­se­re dem un­der kon­ser­te­ne han etter hvert ar­ran­ger­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.