Hae:

Aftenposten Historie - - MYTENE OM VISENS VENNER -

Ɂ Tu­tank­ha­mon: Egyp­tisk fa­rao som lev­de ca. 1341 til 1323 f.kr. og døde i 18-års­al­de­ren.

Ɂ Fa­rao: Tit­tel som bru­kes om kon­ge­ne

som hers­ket i old­ti­dens Egypt.

Ɂ Howard Car­ter (1874–1939): Den en­gels­ke ar­keo­lo­gen som fant Tu­tank­ha­mons grav i 1922.

Ɂ Lord Car­nar­von (1866–1923): En­gelsk jarl og ama­tø­rar­keo­log som fi­nan­sier­te le­tin­gen etter gra­ven.

Ɂ Kon­ge­nes dal: Be­rømt dal i Egypt der

fle­re fa­rao­er er grav­lagt.

Ɂ Sar­ko­fag: Lik­kis­te som er spe­si­elt fint

ut­for­met og de­ko­rert.

Ɂ Be­ni­to Mus­so­li­ni (1883–1945):

Ita­li­ensk fa­scist­le­der og dik­ta­tor.

Ɂ Pa­to­log: Spe­sial­ut­dan­net lege som

blant an­net un­der­sø­ker døde.

Ɂ The Ti­mes: En av Eng­lands (og ver­dens) mest be­røm­te avi­ser, grunn­lagt i 1785.

Il­lust­ra­sjon: Karo­ly Grosz

The Mum­my (1932) var den førs­te av en lang rek­ke skrekk­fil­mer som hen­tet in­spi­ra­sjon fra fun­net av Tu­tank­ha­mons grav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.