RABARBRASUPPE

Aftenposten Historie - - HISTORISK MAT -

Om lag 1 kg ra­bar­bra ko­kes i 3 li­ter vann. Skal­let av en si­tron ko­ker med. Ko­kes om lag 20 min. og si­les.

Bin­des med 80 g ris­mel el­ler po­tet­mel og set­ter til 1 dl hvit­vin og 250 g suk­ker. Ser­ve­res med små kav­rin­ger. Den kan óg ser­ve­res kald med vis­pet krem til.

Jo­da, vi tren­ger alle mat. Kok­ke­ne men­te at bor­dets gle­der gjaldt for alle, uan­sett stand, al­der og bo­sted.

Re­krut­te­ring til kokke­fa­get, opp­ret­tel­se av fag­sko­le og å få fa­get inn un­der hånd­verks­lo­ven var prio­ri­ter­te opp­ga­ver da Kok­ke­nes Mes­ter­laug ble etab­lert i Oslo 7. mai 1934. Nor­ges Kokke­mes­te­res Lands­for­ening har nå 23 lo­kal­laug for­delt over hele lan­det.

André Engh ga i 1929 ut Kjøk­ken­ord­bo­ken. Han var an­satt ved Ho­tel Con­ti­nen­tal i 58 år, de fles­te av dem som kjøk­ken­sjef. Engh er i et­ter­ti­den an­sett for å va­ere den som in­tro­du­ser­te det frans­ke kjøk­ken i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.