GULL 2500 F.KR.

Aftenposten Historie - - KVINNELIGE PIONÉRER -

Al­le­re­de i 2500 f.kr. viss­te ki­ne­ser­ne at gull var mot­stands­dyk­tig mot kor­ro­sjon, og det­te men­te de kun­ne for­len­ge li­vet. Da al­ky­mi­en gjor­de sitt inn­tog i mid­del­al­de­ren, kom det fart i for­sø­ke­ne på å lage en form for drikk­bart gull. Rundt år 1300 fant ara­bisk­fød­te Abu Musa Ja­bir ibn Hayyan, ofte re­fe­rert til som «kje­mi­ens far» un­der sitt la­tins­ke navn Ge­ber, ut hvor­dan gull lot seg opp­løse i va­eske, og frem­stil­te et gull-salt-klo­rid som han blan­det med vann. På 1500-tal­let hev­det le­gen, al­ky­mis­ten og ast­ro­lo­gen Pa­ra­celsus at drikk­bart gull hjalp mot gal­skap, epi­lep­si og sank­tveits­dans. Men det var gif­tig. Gull­klo­rid-sal­te­ne kun­ne for­år­sa­ke nyre­ska­der og fe­ber­kram­per. Dis­se med­før­te høy fe­ber og kraf­tig ut­skil­ling av slim og urin.

Pa­ra­celsus’ gull­klo­rid ble fore­skre­vet så sent som på 1600-tal­let, noen gan­ger dek­ket med gull som for­gyl­te pil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.