KON­GENS BE­RØ­RING 1000-TAL­LET

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Skro­fu­lo­se er en form for tu­ber­ku­lo­se som an­gri­per lymfe­kjert­le­ne i hal­sen og dan­ner sto­re ut­veks­ter som fort­set­ter å vokse. Li­del­sen er sjel­den dø­de­lig, men la­ger styg­ge arr, og man trod­de len­ge at den kun­ne ku­re­res ved be­rø­ring av en kon­ge. Det­te ble an­er­kjent som en medi­sinsk me­to­de i Stor­bri­tan­nia på 1000-tal­let, da kon­ge­ne be­rør­te smit­te­de bøn­der. Som en de­mon­stra­sjon av den­ne gude­git­te hel­bre­den­de kraft be­gyn­te Ed­vard be­kjen­ne­ren i Eng­land og Filip 2. av Frank­ri­ke å hol­de of­fent­li­ge hånds­på­leg­gel­se av skro­fu­lose­pa­si­en­ter.

Hvis skro­fu­lo­se ikke ble be­hand­let, kun­ne syk­dom­men i noen til­fel­ler gå over av seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.