SKJEGG-GENERATOR 1885

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Vik­to­ria­ti­den i Eng­land var an­ta­ge­lig det ver­ste tids­punk­tet i his­to­ri­en for menn som ikke had­de skjegg­vekst. Langt skjegg, bus­te­te kinn­skjegg og sto­re mu­sta­sjer var topp mote. For å hjel­pe de skjegg­løse re­kla­mer­te et fir­ma i Lon­don­avi­se­ne for en be­hand­ling de kal­te «Pro­fes­sor Mode­vis skjegg-generator». Mid­de­let lo­vet ro­bust skjegg­vekst i lø­pet av bare fire til seks uker, også for «unge menn ikke eld­re enn 17 år». Bryg­get var frem­stilt i Tysk­land, og kos­tet fem shil­ling for flas­ken.

Det­te skjegg­mid­de­let var iføl­ge re­kla­men «helt uska­de­lig for hud­en».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.