SPANSK FLUE 1810

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Den spans­ke flue er po­pu­laer­be­teg­nel­sen på et pre­pa­rat frem­stilt av tør­ke­de bil­ler og som inne­hol­der stof­fet kan­ta­ri­din. Det frem­kal­ler blem­mer når det bru­kes på hud­en. På be­gyn­nel­sen av 1800-tal­let ut­vik­let et apo­tek i Lon­don en opp­skrift med et halvt kilo bille­pul­ver, et halvt kilo voks og et halvt kilo grise­fett. Den­ne blan­din­gen ble smurt på hud­en inn­til det opp­sto en blem­me. Den kun­ne bru­kes på bu­ken mot mage­smer­ter el­ler på bena mot gikt. Hvis pa­si­en­ten ble gal, vil­le han få blem­mer på ho­det i ste­det. Uhel­dig­vis for noen ut­vik­let blem­me­ne kold­brann, der hud­en un­der sim­pelt­hen ble svart og døde.

Uts­lett ble sett på som en snar­vei til å bli frisk, så man trod­de ir­ri­ta­sjon av hud­en kun­ne hel­bre­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.