Grill & Bbq-bi­be­len

Aftenposten Historie - - VEIEN MOT MÅNEN I SMÅ STEG -

Har du vokst opp med grill i Nor­ge, er det stor sann­syn­lig­het for at du har er­fa­ring med en kull- el­ler gass­grill. Du har sik­kert også man­ge gode min­ner fra som­mer­ens grill­mid­da­ger. Far leg­ger noen ko­te­let­ter på knall­varm grill­rist mens po­tet­sa­la­ten al­le­re­de står klar på fer­dig dek­ket bord. Og ko­te­let­te­ne blir gode, in­gen tvil om det. Men… Det fin­nes en an­nen måte å gril­le på: Low and sloooow! Det hand­ler om å lang­tids­gril­le ma­ten ved lav, in­di­rek­te var­me. For det førs­te tar røy­ken grill­ma­ten din til nye høy­der. For det and­re for­vand­ler den også sei­ge og bil­li­ge styk­ker som van­lig­vis kun bru­kes i gryte­ret­ter til ny­de­lig, mørt kjøtt som nes­ten ram­ler fra hver­and­re. Det­te kal­ler vi bar­be­cue.

Grill- og Bbq-bi­be­len inne­hol­der opp­skrif­ter på nye som­mer­fa­vo­rit­ter, ny­de­li­ge høst­mid­da­ger, al­ter­na­tiv jule­mat og and­re bar­be­cue­pro­sjek­ter for en­hver tid på året.

God bar­be­cue tar tid. For­de­len med det er at du ikke tren­ger å stå bøyd over gril­len hele da­gen. Nå får du god tid til å bade, spi­se is og ikke minst nyte en øl el­ler tre mens kjøt­tet lig­ger og god­gjør seg. Øl­tips får du selv­føl­ge­lig også, i til­legg til en rek­ke gode opp­skrif­ter på sau­ser, ma­ri­na­der, kryd­der­blan­din­ger og saf­tig til­be­hør.

God ap­pe­titt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.