KAPPKJØRER

KUSKENE I VOGNLØPENE DRØM­TE OM AERE OG SUK­SESS I HIPPODROMEN. BYSANTISKE RIKE, 500–42

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

En dag i li­vet til en

Kapp­kjø­ring med hest og vogn var den mest po­pu­la­ere pub­li­kums­spor­ten i det by­san­tins­ke rike. Lø­pe­ne fant sted i Konstan­ti­no­pels hip­po­drom, som had­de sitte­plass til 100.000. Til­skue­re fra alle so­sia­le lag, blant dem kei­se­ren, nøt kon­kur­ran­se­ne som en av­veks­ling i hver­da­gen, mens kuskene van­lig­vis var sla­ver. Ekvi­pa­sje­ne var for­delt på fire lag, som var gjen­stand for sam­me ster­ke lo­ja­li­tet hos pub­li­kum som mo­der­ne fot­ballag. De for­skjel­li­ge la­ge­ne had­de sine til­hen­ger­ska­rer på tri­bu­nen. Lø­pe­ne var også en fin an­led­ning for kei­se­ren til å vise seg for fol­ket, noe som el­lers fore­kom sjel­den.

Midt­en av ba­nen var ut­smyk­ket med mo­nu­men­ter som Tutmo­sis 3.s obe­lisk. Kei­ser Te­odo­si­us 1. flyt­tet den til hippodromen fra Egypt i år 390.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.