Hvem blir stats­mi­nis­ter i Sve­ri­ge?

Selv om val­get er over, kan det ta lang tid før Sve­ri­ge kla­rer å be­stem­me hvem som skal sty­re lan­det. – Vi har ald­ri hatt en si­tua­sjon som det­te i Sve­ri­ge før, sier en svensk eks­pert.

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen

For litt over én uke si­den var det riks­dags­valg i Sve­ri­ge. Men da stem­me­ne var talt opp, ble re­sul­ta­tet nes­ten helt likt. Nå vet in­gen helt sik­kert hvem som blir stats­mi­nis­ter i Sve­ri­ge.

Det er åtte par­ti­er som har fått nok stem­mer til å va­ere med i Riks­da­gen, som er det sam­me som Stor­tin­get i Nor­ge. Nå må dis­se åtte par­ti­ene fin­ne ut av hvem som skal dan­ne re­gje­ring i Sve­ri­ge.

For å få til det må fle­re av par­ti­ene sam­ar­bei­de. Når fle­re par­ti­er sam­ar­bei­der, la­ger de en så­kalt blokk.

To sto­re blok­ker

I Sve­ri­ge er det nå to sli­ke blok­ker, og de har hver sin stats­mi­nis­ter­kan­di­dat. Blok­ke­ne he­ter «De rødgrøn­ne» og «Al­li­an­sen».

Det er sje­fe­ne for de to størs­te par­ti­ene som kjem­per om å bli stats­mi­nis­ter. De he­ter Ste­fan Löf­ven og Ulf Kris­ters­son.

Like po­pu­la­ere

Grun­nen til at det er så vans­ke­lig, er at de to blok­ke­ne har fått nes­ten like man­ge stem­mer.

Hvor­for kan ikke én av «blok­ke­ne» bare dan­ne en re­gje­ring?

– Det er for­di in­gen av de to stats­mi­nis­ter­kan­di­da­te­ne fikk nok stem­mer til å bli stats­mi­nis­ter, sier Jen­ny Made­stam, fors­ker ved Sö­der­törns hög­sko­la i Sve­ri­ge.

Kan ikke va­ere ueni­ge

I Sve­ri­ge er det nem­lig sånn at de åtte par­ti­ene i Riks­da­gen ikke kan va­ere ueni­ge om at en be­stemt per­son skal bli valgt som stats­mi­nis­ter.

Det som gjør det enda mer kom­pli­sert, er at det tred­je størs­te par­ti­et i Sve­ri­ge, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD), må støt­te en av de to blok­ke­ne for at en av de to stats­mi­nis­ter­kan­di­da­te­ne skal bli valgt.

Men det er fak­tisk ikke mu­lig. Det­te par­ti­et har nem­lig sagt at hvis de skal gjø­re det, vil de også be­stem­me po­li­tik­ken. Det­te vil in­gen av blok­ke­ne.

Vil ikke sam­ar­bei­de

– Det er for­di SD vil ha en vel­dig streng po­li­tikk når det kom­mer til flykt­nin­ger og inn­vand­re­re, sier Jen­ny Made­stam.

– De to blok­ke­ne har lo­vet vel­ger­ne sine med dem. ikke å sam­ar­bei­de

Hva skjer videre?

Nes­te uke åp­ner Riks­da­gen. Da skal po­li­ti­ker­ne stem­me om de vil at nå­va­eren­de stats­mi­nis­ter, Ste­fan Löf­ven, skal få fort­set­te i job­ben sin.

– Hvis han blir ned­stemt, prø­ver Riks­da­gen med en an­nen. Hvis de ikke blir eni­ge etter fire for­søk, blir det et nytt riks­dags­valg i Sve­ri­ge, sier Jen­ny Made­stam.

Det har ald­ri skjedd før i Sve­ri­ges his­to­rie.

Hvor lang tid kan Riks­da­gen ven­te med å lage en ny re­gje­ring?

– De kan hol­de på i over ett år.

Ste­fanLöf­ven(S) er­stats­mi­nis­ternå Man­ge tror at en av dis­se to kan bli stats­mi­nis­ter i Sve­ri­ge. De er sje­fer i de to størs­te par­ti­ene i Sve­ri­ge.

Ul­fKris­ters­son(M) vil­ha­job­ben

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.