Drik­ker fisker vann?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

El­ler send på mail: post@af­ten­pos­ten­junior.no Hei, Ola.

Jeg lu­rer på om fisker drik­ker noe? Hil­sen Ja­kob (8)

Hei, Ja­kob.

Det kom­mer an på om fisken bor i salt­vann el­ler i fersk­vann. Salt­vanns­fisk drik­ker vann, fersk­vanns­fisk gjør det ikke.

Fisk som bor i fersk­vann, er også av­hen­gi­ge av å få i seg vann, men det fin­nes and­re må­ter å få i seg vann på enn å drik­ke det. Vann har nem­lig en mer­ke­lig egen­skap: Det trek­ker seg auto­ma­tisk mot det som er sal­te­re.

I fersk­vann er det nes­ten ikke noe salt, mye mind­re enn det er in­ne i krop­pen til en fisk. Der­for vil van­net tren­ge inn i fiske­krop­pen.

Det­te skjer mest ved gjel­le­ne (som fisken bru­ker til å få ok­sy­gen). Fisken tren­ger der­med ikke å drik­ke.

I salt­vann er det mot­satt. Der er van­net uten­for fisken mye sal­te­re enn selve fisken, der­for strøm­mer det vann ut fra fisken. Fisken er der­med pent nødt til å drik­ke en del av van­net den svøm­mer i, for ikke å tør­ke helt ut.

Dyre­hil­sen fra Ola

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.