Når stop­per vi å vokse?

Hei! Hvor­dan vet dyr, tra­er og men­nes­ker når de skal slut­te å vokse? Jo­nas (8)

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Hil­sen Andreas

Hei, Jo­nas!

Jeg har slut­tet å vokse, men det har vel ikke du?

Hos dyr og men­nes­ker er det ge­ne­ne (et arve­stoff) som be­stem­mer. Ge­ne­ne har du ar­vet fra for­eld­re­ne dine. Så hvor­for har ikke alle høye men­nes­ker også høye for­eld­re? Hvor­dan kan for­eld­re få barn som en­der opp med å bli høy­ere el­ler la­ve­re enn dem selv?

En plan

Sva­ret er at det ikke er ge­ne­ne ale­ne som be­stem­mer hvor høy du skal bli. I ge­ne­ne fin­nes det en slags opp­skrift, en slags plan for hvor len­ge du skal vokse før det sier stopp.

Men alle som har brukt opp­skrift til å bake brød el­ler ka­ker, vet at det ikke blir likt hver gang. Sånn er det med oss men­nes­ker også. Vi blir på­vir­ket av det vi spi­ser, hvor mye vi tre­ner og man­ge and­re ting.

Stopp-sig­nal

Opp­skrif­ten vi ba­erer med oss i alle cel­le­ne i krop­pen sier på et tids­punkt stopp. Når det skjer, sen­des det ut sig­na­ler som gjør at krop­pen stop­per å vokse, selv om vi tre­ner og spi­ser.

Hos meg skjed­de det på slut­ten av ung­doms­sko­len. Da vil­le ikke krop­pen min vokse mer.

Må ha sol og vann

Med tra­er er det an­ner­le­des.

Tra­er tren­ger sol, luft og vann for å vokse. Van­net blir sugd opp gjen­nom røt­te­ne og ut til gre­ne­ne. Når tre­et vokser seg høyt, blir det tyng­re å frak­te van­net helt opp til top­pen. Hvis blade­ne på top­pen ikke får vann, tør­ker de ut. Og da blir ikke tre­et høy­ere.

Men det slut­ter ikke å vokse. Det fort­set­ter bare å vokse i bred­den.

Vi har tra­er i Nor­ge som er over tu­sen år gam­le. Tenk på det!

Sul­tan Kö­sen (35) fra Tyr­kia er ver­dens høy­es­te mann. I ja­nu­ar møt­te han Jyo­ti Am­ge (24) fra In­dia, som er ver­dens kor­tes­te dame.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.