Kan tek­no­lo­gi løse et ver­dens­pro­blem?

Ro­bo­ter kan hjel­pe barn som er syke, og en app kan stop­pe folk fra å kas­te mat. Det fin­nes mye man kan bru­ke tek­no­lo­gi til.

Aftenposten Junior - - Kultur - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen Foto: Dan P. Ne­er­gaard

Opp­ga­ven de skal løse, er ikke en­kel: Fem jen­ter fra Lille­strøm skal fin­ne ut hvor­dan det kan bli mind­re plast i ha­vet ved hjelp av tek­no­lo­gi.

– Vi kan lage en app! Hver gang man kas­ter søp­pel, får man fem kro­ner. Ap­pen kan he­te Søp­pel­for­bun­det, fore­slår Ida (10).

Girl Tech

Ida og fire and­re jen­ter fra Vi­ger­nes sko­le sit­ter rundt et bord og teg­ner kon­sen­trert. De er med på et ar­ran­ge­ment som kal­les Girl Tech Fest. 1500 jen­ter fra hele lan­det skal la­ere om tek­no­lo­gi og hva det kan bru­kes til.

Hva om ap­pen la­ges som et spill? fore­slår en av jen­te­ne.

– Vi kan få po­eng når vi sam­ler søp­pel, sier Fam (10).

Løser pro­ble­mer

Jen­te­ne har enda fle­re ide­er: ¤¤En ro­bot kan hjel­pe syke med å

fin­ne rik­ti­ge medi­si­ner. ¤¤Hvis syke barn sy­nes det er rart å ha en ro­bot hjem­me, kan de put­te ro­bo­ten i en bam­se med lege­frakk.

¤¤Tren­ger man hjelp, kan man rin­ge el­ler sen­de SMS til en dro­ne.

Vil in­spi­re­re

De som ar­ran­ge­rer Girl Tech Fest, vil vise jen­te­ne at tek­no­lo­gi er mer enn data­ma­ski­ner. Det kan blant an­net bru­kes til å hjel­pe and­re men­nes­ker. Ar­ran­gø­re­ne vil også at fle­re jen­ter skal job­be med tek­no­lo­gi i frem­ti­den.

– De som job­ber med tek­no­lo­gi, la­ger løs­nin­ger som hjel­per både menn og kvin­ner, sier Hei­di Aust­lid, sjef i IKT-Nor­ge, som er en av ar­ran­gø­re­ne av fes­ti­va­len.

Er­le tror det vil hjel­pe ha­vet om alle men­nes­ker pluk­ker opp en plast­bit hver dag. Er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.