Hvor­for blir vi red­de for skum­le ting?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas! Jeg skal se en skrekk­film, men er litt spent. Jeg kom­mer nok til å bli skremt et par gan­ger un­der fil­men. Hvor­for blir vi egent­lig så red­de når vi ser en skrekk­film? Hil­sen gutt Hei! Når du blir redd, slår hjer­tet ras­ke­re. Lun­ge­ne pus­ter inn mer luft for å gi krop­pen nok ok­sy­gen. Pu­pil­le­ne i øyne­ne blir stør­re, for at vi skal se bed­re, og for­døy­el­ses­sys­te­met ditt tar det med ro, slik at du kan bru­ke ener­gi­en på and­re ting.

Men hvor­for skjer det?

To valg

For å fin­ne sva­ret må vi skru ti­den til­ba­ke. Se for deg at du er et men­nes­ke som lev­de for hund­re tu­sen år si­den, len­ge før man fikk hus, bi­ler og te­le­fo­ner. Se for deg at du le­ver i en hule, går på jakt og la­ger mat på bål.

Pl­ut­se­lig duk­ker det opp et dyr (el­ler en sint fien­de) uten­for hu­len din. Da har du to valg: Du kan løpe alt du kla­rer. El­ler du kan bli igjen og slåss.

Klar for ac­tion

Uan­sett hva du vel­ger å gjø­re, er det en for­del om krop­pen din er klar for litt «ac­tion» med det sam­me. De men­nes­ke­ne som of­test over­lev­de, var de som raskt fikk hjer­tet til å pum­pe mas­se blod ut i krop­pen, som klar­te å pus­te litt eks­tra luft ned i lun­ge­ne, og som fikk stør­re pu­pil­ler. De bruk­te lite ener­gi på and­re ting. De som over­lev­de, var også de som fikk barn som ar­vet dis­se egen­ska­pe­ne.

Hjer­tet slår

I dag kjen­ner vi det­te igjen. Når vi blir skremt el­ler red­de, be­gyn­ner hjer­tet å slå ras­ke­re, pus­ten går ras­ke­re, og pu­pil­le­ne blir stør­re.

Skrekk­fil­mer er la­get for å skrem­me oss. Mu­sik­ken og alle over­ras­kel­se­ne i fil­men er satt sam­men for å skrem­me de som ser på. Selv om det ikke er far­lig på or­dent­lig, be­gyn­ner hjer­tet li­ke­vel å slå ras­ke­re.

Hil­sen Andreas

De men­nes­ke­ne som of­test over­lev­de før i ti­den, var de som raskt fikk hjer­tet til å pum­pe mas­se blod ut i krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.