Vinn en over­ras­kel­se!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk: www.guin­nes­sworldrecords.com post@af­ten­pos­ten­junior.no Svar­frist: PS: Quiz 45

Ge­off Bitme­ad fra Stor­bri­tan­nia har, sam­men med bro­ren sin, bygd en bil som er prikk lik en vel­dig kjent leke­bil for barn. Den enes­te for­skjel­len er at den er mye stør­re, så det­te er en re­kord­stor kopi. I til­legg er det satt inn mo­tor i den så den kan fak­tisk kjø­re på vei­en. Vi trek­ker én vin­ner som får en over­ras­kel­se i pos­ten. Send dine svar til:

I emne­fel­tet skri­ver du:

13. no­vem­ber. Husk å skri­ve og din al­der, adres te­le­fon­num­me­ret i e-pos­ten. til en fores

Leke­bil for barn 2,7me­ter lang Num­mer­skilt Sik­ker­hets­bel­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.