Val­g­re­sul­ta­tet av­klar­te po­li­tisk be­ten­te sa­ker

Aftenposten - - Forside - SVEINUNG BERG BENTZRØD SOLVEIG RUUD

Ar­bei­der­par­ti­et og Sp gikk inn for en rek­ke ret­nings­skif­ter og fle­re re­ver­se­rin­ger av blå po­li­tikk. Den bor­ger­li­ge sei­e­ren be­tyr at en rek­ke pro­ses­ser nå vi­dere­fø­res.

Af­ten­pos­ten har stu­dert sa­ke­ne det er krang­let om i valg­kam­pen, og sett på sa­ke­ne som det nye fler­tal­let på Stor­tin­get nå be­kref­ter – el­ler av­vi­ser.

Så sik­re er dis­se sa­ke­ne nå:

E18 vest­over fra Oslo: Ap sen­tralt har støt­tet plan­lagt ut­byg­ging, par­ti­et i Oslo vil ha om­kamp. Un­der­veis i valg­kam­pen ble det sis­te for­mel­le hin­de­ret for E18-ut­byg­ging fjer­net. Nå vil ut­byg­ging kom­me så langt at et kom­mune­valg i 2019 nep­pe vil stan­se ut­byg­gin­gen.

Nye Vei­er: Re­gje­rin­gens vei­sel­skap er på ube­stemt tid sik­ret vi­de­re liv.

NSB-slakt og kon­kur­ran­se: Sp vil­le re­ver­se­re jern­bane­re­for­men, Ap helst sam­le all jern­bane i én virk­som­het. Nå tas re­for­men vi­de­re. Alt ty­der alt på at det blir kon­kur­ran­se på fle­re nors­ke jern­bane­lin­jer.

Skatt og kom­mu­ner

Stør­re og faer­re kom­mu­ner: Det lig­ger ikke an til en re­ver­se­ring av sam­men­slå­in­ge­ne som er kjent. Men her er mye uklart, etter­som KrF har stemt imot tvangs­sam­men­slå­in­ger og Re­gje­rin­gen der­med har fler­tall mot seg.

Faer­re fyl­ker: Re­gje­rin­gen vil kut­te fra 19 fyl­kes­kom­mu­ner til 10–11 re­gio­ner fra 1.1. 2020. KrF og Ven­st­re har støt­tet det­te, det er dis­se to par­ti­ene som fikk Høy­re og Frp med på re­for­men. Se­ne­re har KrF-leder Knut Arild Harei­de stilt spørs­mål ved inn­de­lin­gen i øst­lands­om­rå­det, og har i valg­kam­pen dis­tan­sert seg enda mer fra inn­de­lin­gen. Det er der­for uklart om den nye re­gion­inn­de­lin­gen blir stå­en­de. Lem­ping på skat­ter og av­gif­ter: Det blir ikke noe av Aps vars­le­de skatte­øk­nin­ger. Men nye let­tel­ser kan bli dem­pet som føl­ge av val­g­re­sul­ta­tet.

For­sva­ret

And­øya og he­li­kopt­re i For­sva­ret: Med mind­re fi­nan­sie­ring av Eve­nes klap­per sam­men, leg­ges Luft­for­sva­rets base på And­øya ned. Bell-he­li­kopt­re flyt­tes fra Bardu­foss til Ryg­ge i 2019. Det sis­te kan li­ke­vel bli end­ret når land­makt­ut­red­nin­gen kom­mer i ok­to­ber.

Ar­beids­liv og jord­bruk

Mid­ler­ti­di­ge kon­trak­ter i ar­beids­li­vet: Ar­beids­gi­ve­re er gitt ge­ne­rell ad­gang til å an­set­te på mid­ler­ti­di­ge kon­trak­ter.

Det skal va­ere lov å job­be mer i pe­rio­der, men to­tal­ar­beids­ti­den skal va­ere den sam­me. KrF og Ven­st­re har støt­tet det­te. Det­te blir tro­lig som plan­lagt, men det kan også bli end­rin­ger, om KrF end­rer hold­ning.

Mer stor­drift i jord­bru­ket: Re­gje­rin­gen har satt kur­sen mot det­te gjen­nom end­ring av re­gel­verk og støtte­ord­nin­ger som gjør det mer lønn­somt å dri­ve stort. KrF og Ven­st­re har støt­tet det­te, men kur­sen kan bli jus­tert.

Inn­vand­ring

Inn­stram­ning i inn­vand­rings­po­li­tik­ken: Det­te fort­set­ter som før. Re­gje­rin­gen har gjen­nom­ført en rek­ke inn­stram­nin­ger, som å til­bake­kal­le opp­holds­til­la­tel­se et­ter fe­ri­er til hjem­lan­det, inn­fø­ring av nye reg­ler for bort­vis­ning av asyl­sø­ke­re på gren­sen i en krise­si­tua­sjon, og stren­ge­re reg­ler for fa­mi­lie­inn­vand­ring og per­ma­nent opp­holds­til­la­tel­se.

Sko­le – helse – po­li­ti

Fritt be­hand­lings­valg: Pa­si­en­ter med rett til be­hand­ling på det of­fent­li­ges reg­ning skal kun­ne vel­ge god­kjen­te pri­vat el­ler of­fent­li­ge be­hand­lings­ste­der. Inn­ført bl.a. for rus og psy­kia­tri. KrF og Ven­st­re har støt­tet det­te.

Fra­va­ers­gren­sen: Fra høsten 2016 ble fra­va­ers­gren­sen stram­met inn i vi­dere­gå­en­de sko­le. Mer enn ti pro­sent udo­ku­men­tert fra­va­er i et fag gir som ho­ved­re­gel in­gen ka­rak­ter. Ap og Sp har støt­tet det­te. Re­ge­len vil be­stå, men mye ty­der på at det blir jus­te­rin­gen i gjen­nom­fø­rin­gen. Støt­te til fle­re pri­vat­sko­ler: Også sko­ler

FOTO: JAN-MOR­TEN BJØRNBAKK/NTB SCANPIX

Luft­for­sva­rets bare på And­øya er ved­tatt ned­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.