Far og dat­ter på Stor­tin­get for hvert sitt par­ti

Aftenposten - - Nyheter - OLAV EGGESVIK

I 12 år har Chris­ti­an Ty­bringGjed­de i pe­rio­der va­ert sva­ert pro­fi­lert som stor­tings­re­pre­sen­tant. I år ble han valgt inn igjen.

Sam­ti­dig er hans dat­ter, Mat­hil­de Ty­bring-Gjed­de, valgt inn som førs­te vara for Høy­re i Oslo. Hvis for­svars­mi­nis­ter Ine Ma­rie Eriksen Sørei­de (H) får for­ny­et til­lit som mi­nis­ter, be­tyr det at Ty­bringGjed­de vil møte fast på Stor­tin­get frem­over.

Hun fyl­ler 25 i år, men har fle­re års po­li­tisk erfaring bak seg. Hun kom­mer fra en stil­ling som po­li­tisk råd­gi­ver i Helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet, og hun er by­styre­re­pre­sen­tant i Oslo.

– Jeg øns­ker Mat­hil­de lyk­ke til. Det er en spen­nen­de ar­beids­plass, og jeg er sik­ker på at hun vil gjø­re det bra her, sier Chris­ti­an Ty­bringGjed­de.

Mat­hil­de Ty­bring-Gjed­de øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

Én bror i Ap, den and­re i Sp

Også på mot­satt side i po­li­tik­ken er det en­kel­te na­ere bånd på Stor­tin­get.

Nils Kris­ten Sand­trø­en (28) er fersk stor­tings­re­pre­sen­tant av året, valgt inn for Ap fra Hed­mark. Bro­ren, Per Mar­tin Sand­trø­en (31) er ny­valgt som førs­te vara for Sp fra sam­me fyl­ke.

Gjen­nom opp­veks­ten har de kon­kur­rert i både lang­renn og lø­ping. Begge sit­ter i dag i kom­mune­sty­ret i Tyn­set – 28-årin­gen som vara­ord­fø­rer, 31-årin­gen som van­lig re­pre­sen­tant.

Frem­over blir det par­la­men­ta­risk kapp­leik i ho­ved­sta­den i til­legg. Men det blir rik­tig­nok i litt for­skjel­li­ge rol­ler. Yngste­bror Nils Kris­ten får et fast sete, mens Per Mar­tin bare blir vara for parti­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum. Sam­ti­dig vil han fort­set­te i job­ben som po­li­tisk råd­gi­ver i stor­tings­grup­pen til Sp.

– Vi har jo kon­kur­rert en del gjen­nom opp­veks­ten, spe­si­elt i friidrett. Begge har løpt for fri­idretts­klub­ben Ren-Eng. Det er mor­somt med litt du­el­le­ring, for­tel­ler Nils Kris­ten.

I fa­mi­li­en var det man­ge dis­ku­sjo­ner om sam­funns­spørs­mål i opp­veks­ten, for­tel­ler de. Men brød­re­ne er de førs­te som er gått inn i po­li­tik­ken.

Store­bror Per Mar­tin tror ikke de to vil se mye til hver­and­re i ar­beids­hver­da­gen.

– Vi kom­mer ikke til å ha kontakt på Stor­tin­get, så det­te er først og fremst hyg­ge­lig for ham. Det er et pri­vi­le­gi­um å få job­be med po­li­tikk hver dag og leg­ge til ret­te for at det skal bli best mu­lig å bo i Nor­ge, sier han.

Én gang i året vil de to brød­re­ne li­ke­vel ga­ran­tert tref­fe hver­and­re i jobb­sam­men­heng: Un­der stor­tings­mes­ter­ska­pet på ski, som Per Mar­tin har vun­net tre år på rad.

– Nå er jeg spent. Det spørs om det blir har­de­re kon­kur­ran­se, men om han slår meg el­ler ikke, kom­mer an på løype­pro­fi­len. Nils Kris­ten er bed­re i dia­go­nal­gang, mens jeg er bed­re på å sta­ke. Hvis det blir en re­la­tivt flat løy­pe skal jeg ta ham, sier Per Mar­tin.

Han har grunn til å fryk­te kon­kur­ran­sen: Lille­bro­ren Nils Kris­ten fikk som stu­dent sti­pend av Uni­ver­sity of Alas­ka An­cho­ra­ge for å kon­kur­re­re på uni­ver­si­tets­la­get de­res i lang­renn.

På bor­ger­lig side er det i til­legg et ek­te­par. Kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H) er gift med stor­tings­po­li­ti­ker Trond Helle­land (H). Begge ble gjen­valgt til Stor­tin­get ved årets valg: Hun fra Sør-Trøn­de­lag, han fra Bus­ke­rud.

Kja­eres­ter i 13 år

Lin­da og Trond Helle­land ble kja­eres­ter for 13 år si­den da begge to satt i jus­tis­ko­mi­te­en på Stor­tin­get for Høy­re. Hun som fersk re­pre­sen­tant og van­lig med­lem, han som leder av ko­mi­te­en.

– In­gen ble vel egent­lig så vel­dig over­ras­ket da vi for­tal­te at vi var blitt sam­men. Du tror du grei­er å hol­de ting skjult for folk rundt, men det går jo egent­lig ikke, for­tal­te Trond Helle­land til Af­ten­pos­ten for to år si­den.

FOTO: ER­LAND VINGELSGÅRD, TYNSETINGEN

De to brød­re­ne har sit­tet i kom­mune­sty­ret sam­men. Nå skal de på Stor­tin­get. Fra ven­st­re: Nils Kris­ten Sand­trø­en (Ap) og Per Mar­tin Sand­trø­en (Sp).

FOTO: SIG­NE DONS

Trond Helle­land og Lin­da Hof­stad Helle­land traff hver­and­re gjen­nom Høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.