Bren­des av­gang kan bane vei for KrF

Aftenposten - - Nyheter - ALF OLE ASK SI­GURD BJØRNESTAD

Når Re­gje­rin­gen nå jak­ter på en ny uten­riks­mi­nis­ter, åp­ner det også opp spørs­må­let om hvor­dan Uten­riks­de­par­te­men­tet skal or­ga­ni­se­res.

På gårs­da­gens presse­kon­fe­ran­se, der uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de vars­let sin av­gang om en må­ned, be­kref­tet stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg at struk­tu­ren i UD vil­le bli tema i sam­ta­le­ne mel­lom Re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene Ven­st­re og KrF.

Det sto­re spørs­må­let er om Nor­ge fort­satt skal ha en EØS-mi­nis­ter, og om det igjen skal opp­ret­tes en bi­stands­mi­nis­ter. Det vil kun­ne bety at UD får tre stats­rå­der: Uten­riks­mi­nis­ter, EØS-mi­nis­ter og bi­stands­mi­nis­ter.

– Vi for­be­re­der oss på en si­tua­sjon med én, to el­ler tre stats­rå­der, sier en sen­tralt plas­sert kil­de i Uten­riks­de­par­te­men­tet.

Sig­na­le­ne om at det kan kom­me end­rin­ger er ty­de­li­ge. På spørs­mål fra Af­ten­pos­ten om hun i den­ne run­den også vil se på struk­tu­ren i de­par­te­men­te­ne som har to stats­rå­der, svar­te stats­mi­nis­te­ren føl­gen­de:

– Det på­går sam­ti­dig også sam­ta­ler med and­re par­ti­er et­ter val­get. Så det er klart at vi kom­mer til å skje­le hen til hvor­dan de sam­ta­le­ne skal gå. Det blir en del av den vur­de­rin­gen jeg må gjø­re frem­over, om det kom­mer noen re­sul­ta­ter av de sam­ta­le­ne som vi har satt opp i slut­ten av nes­te uke.

Et­ter førs­te møte i Høy­res stor­tings­grup­pe tors­dag ga stats­mi­nis­te­ren klart ut­trykk for at det bes­te vil­le va­ere å få KrF med i re­gje­rin­gen.

Et­ter at Bør­ge Bren­de har tak­ket ja til å bli pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum (WEF) i Genè­ve, kan en even­tu­ell post som bi­stands­mi­nis­ter va­ere et lokke­mid­del for å få KrF med i re­gje­ring – da med an­svar for bi­stand.

KrFs hjerte­barn

Bi­stands­mi­nis­te­ren var i sin tid KrFs idé. Den ble førs­te gang opp­ret­tet da Sp og KrF gikk inn i Wil­loch-re­gje­rin­gen i 1983, men den ble av­skaf­fet da Høy­re/FrP-re­gje­rin­gen til­tråd­te i 2013.

I de sam­ta­le­ne som skal hol­des nå vil en slik mi­nis­ter­post kun­ne va­ere vik­tig en­ten for å lok­ke V og/ el­ler KrF inn i Re­gje­rin­gen el­ler for å få til et sam­ar­beid med dem.

KrFs ge­ne­ral­sek­reta­er Hil­de Fra­fjord John­son, er for øv­rig den med su­ve­rent lengst farts­tid i den mi­nis­ter­sto­len, med 6,5 år for­delt på to re­gje­rin­ger. SVs Heik­ki Holm­ås er den fore­lø­pig sis­te bi­stands­mi­nis­ter el­ler ut­vik­lings­mi­nis­ter.

Før val­get var man i UD for­be­redt på at EØS-mi­nis­te­ren vil­le bli av­vik­let og er­stat­tet med en bi­stands­mi­nis­ter, der­som det ble re­gje­rings­skif­te.

I til­legg er det ven­tet and­re og mer om­fat­ten­de end­rin­ger i Re­gje­rin­gen, også uten at dagens re­gje­ring ut­vi­des med ett el­ler to par­ti­er. I går var det fle­re stats­sek­reta­erer som gikk av. Blant dem var Els­beth San­de Tron­stad som har va­ert stats­sek­reta­er for EØS-mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jen­sen.

Høy­res hjerte­barn

Det å ha en egen mi­nis­ter for Euro­pa har va­ert Høy­res flagg­sak. I pe­rio­der har det­te fun­gert dår­lig, og det har va­ert lite populaert in­ternt i UD. En av grun­ne­ne er at en egen EØS-mi­nis­ter vil møte i

FOTO: VI­DAR RUUD, NTB SCANPIX

Er bi­stands­mi­nis­ter­pos­ten nok til å lok­ke KrFs Knut Arild Harei­de inn i Er­na Sol­bergs re­gje­ring?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.