4

Aftenposten - - Nyheter -

slett re­la­te­rer bed­re til de­mo­kra­te­nes le­de­re, spe­si­elt Sh­cu­mer, som er fra Brook­lyn og har kjent pre­si­den­ten i man­ge ti­år. Nancy Pe­lo­si er dess­uten kjent som en ring­rev og kan­skje den frems­te «deal­ma­ke­ren» i Washing­ton, en kva­li­tet Trump set­ter høyt.

Mak­ten i Det hvi­te hus er an­ner­le­des

Man­ge av de mest kon­tro­ver­si­el­le fi­gu­re­ne i Do­nald Trumps re­gje­rings­ap­pa­rat er ute; sjefstra­teg Ste­ve Ban­non, se­nior­råd­gi­ver Se­bas­ti­an Gor­ka, sik­ker­hets­råd­gi­ver Michael Flynn, stabs­sjef Rein­ce Prie­bus. Det hvi­te hus sty­res nå av en grup­pe med mi­li­ta­er bak­grunn, med stabs­sjef John Kel­ly i spis­sen; og de så­kal­te «New York-de­mo­kra­te­ne» med svi­ger­sønn Jared Kush­ner og sjef­øko­nom Gary Cohn i fø­rer­se­tet. Kel­ly har stram­met inn in­for­ma­sjons­fly­ten til pre­si­den­ten, og Cohn har grep om den øko­no­mis­ke po­li­tik­ken sam­men med fi­nans­mi­nis­ter Ste­ven Mnuchin.

Han har råd til det

FOTO: REUTERS

Nancy Pe­lo­si, Do­nald Trump og Chuck Schu­mer spis­te ki­ne­sisk mat og snak­ket om ulov­li­ge inn­vand­re­re. Det før­te til en over­ras­ken­de av­ta­le. åNy­hets­ana­ly­se Ame­ri­kansk po­li­tikk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.