De hjalp Trump til sei­er. Nå ri­ver de seg i hå­ret.

Aftenposten - - Nyheter - KRIS­TOF­FER RØNNEBERG

Do­nald Trumps inn­vand­rings­ut­spill de sis­te da­ge­ne får kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer til å rive seg i hå­ret.

Løf­tet om å byg­ge en «stor, vak­ker» mur langs gren­sen til Mex­i­co var en av de vik­tigs­te grun­ne­ne til at Do­nald Trump ap­pel­ler­te til det som nå er grunn­fjel­let i til­hen­ger­ska­ren – rundt 35 pro­sent av be­folk­nin­gen, in­klu­dert noen av lan­dets mest kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer. Nå står grunn­fjel­let i fare for å sprek­ke.

Trumps mid­dag med Chuck Schu­mer og Nancy Pe­lo­si – de­mo­kra­te­nes le­de­re i hen­holds­vis Se­na­tet og Re­pre­sen­tan­te­nes hus – den­ne uken har skapt for­vir­ring og ra­se­ri hos re­pub­li­ka­ner­ne.

– Re­pub­li­ka­ner­ne fø­ler seg for­rådt, skri­ver nett­ste­det Po­li­ti­co.

Ra­se­ri­et er størst blant noen av pre­si­den­tens mest iher­di­ge støtte­spil­le­re.

År­sa­ken er at Trump nå hin­ter om en mu­lig av­ta­le for å sik­re ret­tig­he­te­ne til rundt 800.000 ulov­li­ge inn­vand­rer­ne som ble tatt med inn i lan­det som barn. I til­legg, sier han, er spørs­må­let om mu­ren ut­satt til et se­ne­re tids­punkt.

Blant dem som har rea­gert kraf­tigst, er den kon­ser­va­ti­ve for­fat­te­ren og kom­men­ta­to­ren Ann Coul­ter, som ny­lig pub­li­ser­te bo­ken In Trump We Trust.

– Hvem er det nå som IKKE øns­ker å stil­le Trump for riks­rett? var blant de man­ge ill­sin­te mel­din­ge­ne Coul­ter skrev på Twit­ter i lø­pet av tors­da­gen.

Og de kras­se re­ak­sjo­ne­ne lar hel­ler ikke ven­te på seg blant inn­vand­rings­kri­tis­ke po­li­ti­ke­re.

Kon­gress­re­pre­sen­tant Ste­ve King, en av de mest pro­fi­ler­te po­li­ti­ker­ne på høyre­si­den, skri­ver på Twit­ter at Trumps tro­ver­dig­het står i fare.

– Der­som det­te stem­mer, er Trumps base sprengt, øde­lagt, ubo­te­lig og uopp­ret­te­lig des­il­lu­sjo­nert. In­gen løf­ter er len­ger til å tro på, skrev han et­ter de førs­te mel­din­ge­ne om pre­si­den­tens av­ta­le med de de­mo­kra­tis­ke le­der­ne ons­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.