Data­ma­skin gjen­kjen­ner sek­su­ell leg­ning på an­sik­ter

Aftenposten - - Forside -

På den­ne ti­den av året er det man­ge for­eld­re som for førs­te gang har le­vert bar­net sitt i en barne­hage. Å over­late det kja­eres­te man har til frem­me­de men­nes­ker er selv­sagt ikke bare lett. Men å mene at bar­na har godt av å vaere i barne­hage, kan sies å ha blitt en norsk ver­di.

Den­ne uken pub­li­ser­te Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) ny sta­ti­stikk over barne­hage­dek­nin­gen i Nor­ge. Sta­dig fle­re barn går i barne­hage, vi­ser tal­le­ne, og det er sa­er­lig ett­årin­ge­ne som i stør­re grad enn før skal til­brin­ge da­ge­ne uten­for hjem­met.

I 1980-ÅRENE VAR DET BARE 20 pro­sent av ett­årin­ge­ne som had­de barne­hage­plass, kan SSB for­tel­le. I 2016 var tal­let ste­get til 72 pro­sent. Opp­gan­gen har va­ert mar­kant selv de se­nes­te årene: I år 2000 had­de bare 27 pro­sent av ett­årin­ge­ne barne­hage­plass.

For de størs­te bar­na er tal­le­ne enda høy­ere: 97 pro­sent av bar­na mel­lom tre og fem år har barne­hage­plass.

TID­LI­GE­RE DENNEMÅNEDEN kom mel­din­gen fra kunn­skaps mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen om at re­gje­rin­gen vil inn­føre språk­krav til barne­hage­an­sat­te. Det er en klok av­gjø­rel­se.

«Vi me­ner det er vik­tig at alle de ansatte kan norsk for­di det er vik­tig at alle bar­na la­erer seg norsk, ikke minst barn med mi­no­ri­tets­bak­grunn. Bar­nas­ka l in­te­gre­res i vårt sam­funn, så er det helt av­gjø­ren­de», ut­tal­te Røe Isak­sen til NRK.

Det har kunn­skaps mi­nis­te­ren hel­trett i. Av de 282.600 bar­na som gikk i nors­ke barne­ha­ger ifjor, var 46.000 mi­no­ri­tets­språk­li­ge. Det va­ren øk­ning på syv pro­sent fra året før. La­ve­re pris og gra­tis­til­bud for­la v inn­tekts­fa­mi­li­er frem­står som et godt­in­te­gre­ring s til­tak.

KVA­LI­TE­TEN PÅ BARNE­HA­GE­NE må vaere førs­te prio­ri­tet – for alle, en­ten man bor i by el­ler bygd. I barne­ha­gen dan­ner bar­na venn­skap som ofte va­rer li­vet ut. De la­erer seg å om­gås hver­and­re og blir en del av et fel­les­skap.

Sat­sin­gen på barne­ha­ger frem­over må hand­le om kva­li­tet og inn­hold. Det er vik­ti­ge­re enn å dis­ku­te­re hvem som tje­ner pen­ger på da­gens barne­ha­ger, at kra­ve­ne til inn­hold ut­vik­les og opp­føl­gin­gen av både kom­mu­na­le og pri­va­te barne­ha­ger styr­kes.

Ut­dan­nel­se er vår vik­tigs­te in­te­gre­ring s ma­skin, og f orde fles­te be­gyn­ner­ut­dan­nel­sen i barne­ha­gen. Å la­ere norsk fra første­stun­der en vik­tig del av det.

Kva­li­te­ten på barne­ha­ge­ne må vaere førs­te prio­ri­tet – for alle, en­ten man bor i by el­ler bygd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.