Irak tru­er kur­disk folke­av­stem­ning

Aftenposten - - Nyheter -

Iraks stats­mi­nis­ter Hai­der al-Aba­di tru­er med mi­li­ta­er inn­gri­pen der­som den plan­lag­te folke­av­stem­nin­gen om et selv­sten­dig Kur­dis­tan går som plan­lagt.

Na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i det del­vis selv­sty­re iraks­ke Kur­dis­tan ved­tok fre­dag å hol­de folke­av­stem­ning 25. sep­tem­ber. Be­slut­nin­gen vak­te sterk kri­tikk fra Bag­dad og i Tyr­kia. Også FN har opp­ford­ret de kur­dis­ke le­der­ne til å drop­pe å ha folke­av­stem­ning og hel­ler gå i dia­log med iraks­ke myn­dig­he­ter. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.