Ba­sim Ghoz­lan

Aftenposten - - Nyheter -

(52) data­in­ge­ni­ør i Skatte­eta­ten.

Ikke full­ført ho­ved­fag i in­for­ma­tikk fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo og Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus.

Født i Jor­dan, kom til Nor­ge i 1988.

Var nest­le­der i sty­ret i Islamsk Råd Nor­ge (IRN) som i 2016 trakk seg i pro­test da rå­det nek­tet å si opp ge­ne­ral­sek­reta­er Mehtab Af­sar.

I en år­rek­ke for­stan­der i Ra­bita-mos­ke­en, Det Islams­ke for­bun­det, nå styre­le­der. Styremedlem i Ama­na­s­tif­tel­sen, som ei­er fle­re mos­ké-lo­ka­ler i Nor­ge.

Ekte­pa­ret Ba­sim Ghoz­lan og Le­na Lar­sen vei­le­der mus­li­mer, tol­ker islams­ke teks­ter, pro­vo­se­rer og på­vir­ker. De røs­ker i trå­der der de me­ner det er nød­ven­dig. De er for ek­sem­pel ikke im­po­nert over hvor­dan Islamsk Råd Nor­ge le­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.