Le­na Lar­sen

Aftenposten - - Nyheter -

(56) re­li­gions­his­to­ri­ker med dok­tor­av­hand­ling på fat­waer. Fors­ker ved Sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter.

Hun er med­re­dak­tør for ar­tik­kel­sam­lin­gen «Gen­der and Equa­li­ty in Mus­lim Fa­mi­ly Law». Den blir ut­gitt på in­do­ne­sisk og ara­bisk og be­nyt­tes som pen­sum ved fle­re uni­ver­si­te­ter.

Fra 1999 le­der for Oslo­koa­li­sjo­nen for tro­sog livs­syns­fri­het ved Norsk sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Fra Strøm­men. Kon­ver­ter­te til islam i 1983. Le­der Islamsk Råd Nor­ge (IRN) 2000–2003.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.