Pri­sen kan bli en halv mil­li­ard

Aftenposten - - Nyheter -

Byg­nin­gen som hu­set USAs am­bas­sa­de lig­ger an til å gå for nes­ten en halv mil­li­ard kro­ner – selv om den kan bli fre­det. In­ter­es­sen er enorm, iføl­ge meg­ler.

– Jeg kan si at in­ter­es­sen er enorm og at vi har mel­lom to- og tre­sif­ret an­tall bud, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i CBRE, John Olof Solberg til Fi­nans­avi­sen.

Han har opp­dra­get med å sel­ge USAs gam­le am­bas­sade­byg­ning i Hen­rik Ib­sens gate rett ved Slot­tet i Oslo sen­trum. Ame­ri­ka­ner­ne har byg­get en ny am­bas­sa­de på Huse­by. Iføl­ge mar­keds­ryk­ter lig­ger bu­de­ne på rundt 450 mil­lio­ner kro­ner, selv om nor­mal verdi­fast­set­tel­se skul­le til­si en tomte­ver­di på rundt 290 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi er ikke i slutt­run­den ennå, men hå­per å vaere der om et par uker, sier Solberg.

Ar­ki­tek­to­nisk per­le

Den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­den flyt­tet ny­lig bort fra krem­tom­ten i Oslo sen­trum til sitt nye bygg på Huse­by. Den gam­le am­bas­sade­byg­nin­gen, som har pre­get by­bil­det i Oslo si­den 1959, er un­der fred­ning. Riks­an­tik­va­ren be­skri­ver det gam­le byg­get som en av lan­dets ar­ki­tek­to­nis­ke per­ler.

– Det har lig­get i kor­te­ne hele ti­den og vil ikke vaere noe pro­blem. Det mest ak­tu­el­le er fa­sa­den og en­kel­te ele­men­ter in­ne. Det er ikke en av­slut­tet pro­sess mel­lom By­an­tik­va­ren i Oslo og ame­ri­ka­ner­ne, så det er ikke så lett å vaere en­ty­dig i ut­ta­lel­se­ne, sier Solberg.

Sym­bolsk vik­tig

Byg­nin­gen ble be­talt av den nors­ke stat på grunn­lag av kre­dit­ten Nor­ge mot­tok som del av USAs øko­no­mis­ke hjelp til Nor­ge etter and­re ver­dens­krig. Am­bas­sa­den sym­bo­li­se­rer der­for det ster­ke di­plo­ma­tis­ke og øko­no­mis­ke bån­det mel­lom USA og Nor­ge.

(NTB)

FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Byg­nin­gen ble teg­net av den finsk-ame­ri­kans­ke stjerne­ar­ki­tek­ten Eero Saarinen, og er en tre­kan­tet byg­ning av sort la­bra­dor­sten. Pro­sjek­tet kos­tet til­sam­men 9,5 mil­lio­ner kro­ner i 1959.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.