NM halv­ma­ra­ton

Aftenposten - - Sport -

Der full­før­te rundt 9000 i år. Sen­trums­lø­pet har hatt opp­gang hvert år i 12 år og gått litt til­ba­ke i år. Grun­nen til at man­ge løp går ned, kan for­kla­res med over­etab­le­ring. Da jeg be­gyn­te i Kon­dis i 1989, var det 10 ma­ra­ton­løp.

Ulem­pe med tung løy­pe

Jour­na­list Hen­rik Aase­bø, som selv løp sitt 126. ma­ra­ton­løp på Kol­botn fre­dag, men måt­te job­be un­der lø­pet i Oslo, me­ner også at man­ge løp ta­erer på hver­and­re.

– Det er nok et mi­nus for Oslo Ma­ra­ton at løy­pa ble lagt om foran den­ne ut­ga­ven. Da ble den tøf­fe­re. Jeg er over­ras­ket over det val­get, sier man­nen fra Rin­dal IL, som tid­li­ge­re job­bet i bladet Fri­idrett i 16 år.

– Hva me­ner du er vik­tigst for å få til et godt løp som kan få opp an­tall del­ta­ge­re?

– Det må vaere en­kelt å mel­de seg på, start­kon­tin­gen­ten må vaere ak­sep­ta­bel, ser­ve­rin­gen god un­der­veis og det må vaere god lo­gis­tikk. Per­son­lig sy­nes jeg det er dyrt når et løp kos­ter 800 kro­ner.

Aase­bø løp fre­dag sam­men med Johny Vi­ka, som da løp ma­ra­ton På halv­ma­ra­ton var NM inn­bakt.

Gul­let i herre­klas­sen gikk til Oku­ba­michael Fisse­hat­sion fra Tjal­ve (1.04,45)

Søl­vet fikk Ze­rei Kbrom Mezn­gi fra Skjalg (1.04,45), bron­sen gikk til Se­nay Fisse­hat­sion fra Tjal­ve. (1.05,28)

I kvinne­klas­sen var det Ru­na Skro­ve Falch fra ar­ran­gør­klub­ben SK Vidar (1.16,30) som ble mes­te­re.

Per­nil­la Eu­ge­nie Epland fra Stord IL (1.17,04) tok sølv­me­dal­jen. Num­mer tre ble Karo­li­ne Hol­sen Ky­te fra Før­de IL (1.17,17)

num­mer 19 på 19 da­ger, og så full­før­te num­mer 20 i Oslo. Fort­satt ved godt mot.

Ja­pa­ner i en­som ma­jes­tet

Al­ler ras­kest på ma­ra­ton var ja­pa­ne­ren Yu­ki Ka­wau­chi, som ble num­mer ni på dis­tan­sen un­der VM i Lon­don. Nå løp han ma­ra­ton num­mer 72 på ti­den 2.15,57.

30-årin­gen kan for­tel­le at lø­ping er veldig stort i hjem­lan­det. Tol­ken Brett Lan­ner fra Ca­na­da, som har bodd i Ja­pan i 20 år og som selv løp halv­ma­ra­ton i Oslo, sier føl­gen­de:

– Lø­ping har va­ert en av de mest set­te idret­te­ne på TV si­den Tokyo Ma­ra­ton ble etab­lert i 2007. I 2015 og 2016 var det fle­re men­nes­ker som full­før­te ma­ra­ton enn i noe an­net land i ver­den, USA in­klu­dert.

– Det var ut­ford­ren­de her, for­di jeg løp hele vei­en ale­ne, sier vin­ne­ren, som had­de an­nen­mann 10 mi­nut­ter bak seg. Det var Frew Zene­be Br­kineh fra Etio­pia og Sand­nes (2.26,44). Bak ham kom Andreas Grø­gaard fra Kra­gerø (2:33:20).

Øns­ker seg fle­re pre­mi­er

Pål Oraug (38) fra Sarps­borg (2.39,32) og Vic­tor Bor­ge Svend­sen (21) fra Hal­den (2.41,20), ble hen­holds­vis num­mer syv og el­le­ve.

– Det vi sy­nes er mer­ke­lig her, er at det er så få pre­mi­er. Vi får ikke noe, selv med fine plas­se­rin­ger, sier den elds­te.

Beg­ge har løp fem ma­ra­ton- løp, og skry­ter av den gode stem­nin­gen i Oslo.

– Men sam­ti­dig sy­nes jeg det er dyrt å vaere med, me­ner Oraug.

– For at et løp skal fort­set­te å ha suk­sess, må det by på noe uten­om det van­li­ge. Og helst bør det vaere en rask og flat løy­pe, kom­mer det fra den yngs­te.

Lø­per til job­ben

Hil­de Aders fra Tromsø els­ker lø­ping, og gjør det gjer­ne til og fra job­ben som la­erer. I går vant hun Oslo Ma­ra­ton på ti­den 2.51,03, men klar­te ikke å slå per­sen fra sam­me løp tid­li­ge­re.

26-årin­gen, opp­rin­ne­lig fra Kvae­fjord, skry­ter av lø­per­mil­jø­et i Tromsø Løpe­klubb.

Aders, som i fjor fikk sølv i NM, for­tel­ler at det er en stor gjeng som lø­per sam­men i Tromsø, uan­sett for­hold og tid på døg­net. 20 dro til ho­ved­sta­den for å del­ta på uli­ke dis­tan­ser. Mil­jø­et har alt å si for at det skal bli man­ge som hol­der på med det­te. Se om du fin­ner bil­de av deg selv på ap.no/sport

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.