Re­tur­ne­rer til hopp­sir­ku­set – men ikke som ski­hop­per

Aftenposten - - Sport - EIVIND HU­STAD EVJEN

An­ders Bar­dal, man­nen med to VM-gull og to bronse­me­dal­jer fra OL, de­bu­ter­te som renn­sjef i Gran­åsen i hel­gen.

– Hroar Stjer­nen flei­pet for et par år si­den om at jeg skul­le ta over som renn­sjef for ham i Gran­åsen, sier Bar­dal til Adresse­avi­sen.

Og slik fikk nord­trøn­de­ren ide­en om å in­volve­re seg i ad­mi­ni­stra­tiv le­del­se i hopp­renn. Etter at han la opp som ski­hop­per, har Bar­dal be­gynt å job­be som fi­nans­råd­gi­ver i Spare­bank 1, men han har sav­net hopp­mil­jø­et.

– Det­te er en fin måte å be­hol­de kon­tak­ten med mil­jø­et, sam­ti­dig som at det ikke er et så stort en­ga­sje­ment som å bli hopp­tre­ner for ek­sem­pel, sier Bar­dal.

Ikke hel­tid nå

35-årin­gen kan ikke se for seg å job­be med ski­hopp på hel­tid ennå, men sier at det kan bli ak­tu­elt i frem­ti­den å job­be som tek­nisk de­le­gat i ver­dens­cu­pen.

Bin­de­ledd

Slik be­skri­ver Bar­dal opp­ga­ve­ne til en renn­le­der:

– På renn­da­gen er man ett av tre med­lem­mer i jury­en og har i ut­gangs­punk­tet an­sva­ret for hele ar­ran­ge­men­tet. Nå skal det sies at det er en godt dril­let or­ga­ni­sa­sjon, så jeg fun­ge­rer mest som et bin­de­ledd mel­lom or­ga­ni­sa­sjo­nen og FIS.

An­ders Bar­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.