Et­ter­ly­ser tet­te­re sam­ar­beid

Aftenposten - - Kultur -

Ons­dag la det dans­ke kul­tur­de­par­te­men­tet frem en dys­ter rap­port om frem­tids­ut­sik­te­ne til det na­sjo­na­le medie­mang­fol­det. Kon­klu­sjo­nen er at dans­ke medie­hus har mis­tet sin øko­no­mis­ke og jour­na­lis­tis­ke selv­sten­dig­het og over­latt kon­trol­len over in­fra­struk­tu­ren til IT-gi­gan­ter som Face­bo­ok, Goog­le og You­tube.

Tor­ry Pe­der­sen var selv til ste­de i Kø­ben­havn un­der frem­leg­gel­sen. Han tror at også nors­ke medi­er er nødt til å sam­ar­bei­de.

– I den nye medie­vir­ke­lig­he­ten er ikke ho­ved­kon­kur­ren­ten and­re nors­ke medi­er, men dis­se sto­re, in­ter­na­sjo­na­le gi­gan­te­ne, sier Pe­der­sen, som er di­rek­tør for Schib­steds pub­li­sis­tis­ke virk­som­het, til Klasse­kam­pen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.