Rått og vak­kert por­trett av de­struk­tiv idea­list

Aftenposten - - Kultur - Carl Fro­de Til­ler:

og fug­ler med fan­tas­tis­ke navn. Nebb­munn, lys and­eig­le, sør­lig tin­derublom. Na­tur­mo­ti­vet åp­ner for en hit­til ubrukt prosa­ly­risk skrive­stil hos den­ne for­fat­te­ren.

Sam­ti­dig leg­ges øko­in­ter­es­sen til en mann som er ridd av de­struk­ti­ve kref­ter. Ho­ved­per­sonen Ter­je er en for­akt­full miljø­ver­ner. Helt si­den barn­dom­men har han va­ert in­tenst opp­tatt av na­tu­ren. Den­ne gutt­un­gen iden­ti­fi­se­rer seg med alt fra vorte­bi­te­re til gau­per. Na­tu­ren er en ma­gisk ver­den han sø­ker til­flukt i når kao­set rå­der der hjem­me.

Som vok­sen er Ter­je an­satt som klima­kon­su­lent hos Fyl­kes­man­nen i Sør-Trøn­de­lag. Idea­lis­ten blir en by­rå­krat som ser na­tur­øde­leg­gel­ser ove­r­alt.

Carl Fro­de Til­ler har skapt en Brand-skik­kel­se for vår tid: Den for­akt­ful­le miljø­ver­ne­ren.

Ib­sen i ku­lis­se­ne

I norsk lit­te­ra­tur er pres­ten Brand selve proto­ty­pen på det­te tve­ty­di­ge sinne­la­get. Ib­sens skue­spill fra 1866 skild­rer hvor­dan den re­li­giø­se fa­na­ti­ke­ren mis­ter tro­en på men­nes­ke­ne og li­vet.

Det vir­ker som om Ib­sen lus­ker rundt i ku­lis-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.