De­batt

Aftenposten - - Meninger -

«Om fem til ti år vil bru­ken av bat­te­ri­er ha tatt av og vil ta nye sto­re mar­keds­an­de­ler fra fos­sil ener­gi.» Navn: At­le Li­en Al­der: 19

Bo­sted: Lav­an­gen

Hva er din sto­re drøm?

– Det­te kan hø­res pes­si­mis­tisk ut, men min sto­re drøm er å kun­ne vaere trygt i ar­beid til pen­sjons­al­der. Med vok­sen­de usik­ker­het i ar­beids­li­vet kan jeg ikke vite om jeg har ar­beid om 30 år. Selv om det skjer et grønt skifte og Nor­ge sli­ter med å få folk i ar­beid på grunn av ned­gan­gen i olje­na­e­rin­gen, er det sva­ert man­ge ar­beids­le­di­ge og folk i mid­ler­ti­di­ge stil­lin­ger. Be­folk­nin­gen på jor­den øker, og alle dis­se be­hø­ver ar­beid. Vi som men­nes­ker må om­stil­le oss slik at alle får sik­re job­ber, mu­lig­he­ter for lån og en fø­lel­se av trygg­het. De­spe­ra­te men­nes­ker tyr til de­spe­ra­te hand­lin­ger. Hver gang le­dig­he­ten øker, øker sjan­sen for opp­rør. Jeg hå­per vi sam­men kan løse de sto­re pro­ble­me­ne frem­ti­den vil brin­ge, så også min ge­ne­ra­sjon kan gå trygt av med pen­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.