Mø­ter veg­gen hos KrF og Ven­st­re i minst 11 sa­ker

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen mang­ler fler­tall i Stor­tin­get for fle­re av bud­sjett­for­sla­ge­ne. Se hvil­ke.

Aftenposten - - Forside -

Re­gje­rin­gen har lagt tre vans­ke­li­ge år bak seg. Norge fikk det størs­te olje­pris­fal­let på fle­re ti­år, hvil­ket skap­te en be­ty­de­lig ned­gang på inn­tekts­si­den. For førs­te gang ble ut­ta­ket fra Olje­fon­det stør­re enn inn­tek­te­ne. Der­nest fulg­te ned­gan­gen i sys­sel­set­ting og na­e­rings­virk­som­het, som ikke bare skap­te frust­ra­sjon og usik­ker­het i be­folk­nin­gen, men som også bi­dro til inn­skren­ket hand­lings­rom i stats­bud­sjet­tet.

I SAM­ME re­gje­rings­pe­rio­de kom en mi­gra­sjons­kri­se som med­før­te sto­re ut­ford­rin­ger på ut­gifts­si­den, både på kort sikt i det akut­te be­ho­vet for økt mot­taks­ka­pa­si­tet, og på leng­re sikt med ut­gif­ter til in­te­gre­ring for al­le som fikk opp­hold.

En­hver norsk re­gje­ring vil­le ha økt olje­penge­bru­ken i en til­sva­ren­de si­tua­sjon. In­ves­te­rin­ger i in­fra­struk­tur og kunn­skap, samt til­tak mot ar­beids­le­dig­het, har va­ert nød­ven­dig. Det har også va­ert rom for skatte­let­tel­ser. Ut­ford­rin­gen er at ut­gif­te­ne har lagt seg på et sva­ert høyt nivå, blant an­net for­di høy vekst i olje­penge­bruk har kom­met før ty­de­li­ge prio­ri­te­rin­ger. Det fin­nes det åpen­ba­re po­li­tis­ke for­kla­rin­ger på, men det vil bli me­get kre­ven­de å fi­nan­siere ut­vik­lin­gen i det­te ut­gifts­ni­vå­et i åre­ne frem­over.

NÅ ER DEN NORS­KE øko­no­mi­en på bed­rin­gens vei. Da er det rik­tig av Re­gje­rin­gen å bud­sjet­te­re mer nøk­ternt. I Norge er vi så hel­di­ge at vi slip­per å kut­te over­alt for å fi­nan­siere økte om­sorgs­ut­gif­ter, for ek­sem­pel. Vi har mu­lig­he­ten til å kut­te mål­ret­tet i til­tak som ikke vir­ker, ytel­ser som ikke mo­ti­ve­rer til ar­beids­inn­sats og i pos­ter som auto­ma­tisk har opp­ar­bei­det seg evig liv på stats­bud­sjet­tet.

Et slikt godt for­slag er å fjer­ne skatte­klas­se 2. Som Ar­bei­der­par­ti­et også har på­pekt, vil det styr­ke ar­beids­in­cen­ti­ve­ne for hjemme­va­eren­de. To av tre i skatte­klas­se 2 har en ek­te­fel­le med inn­vand­rer­bak­grunn. Av hen­syn til både in­te­gre­ring og like­stil­ling er det for­nuf­tig av re­gje­rin­gen å fjer­ne den­ne skatte­klas­sen. KrF er imot det­te for­sla­get, noe som hen­ger dår­lig sam­men med par­ti­ets øns­ke om å li­be­ra­li­se­re re­gje­rin­gens inn­vand­rings­po­li­tikk.

PO­LI­TIKK ER prio­ri­te­ring av knap­pe res­sur­ser. Der­for er det gle­de­lig å se at Re­gje­rin­gen tar til orde for å prio­ri­te­re stren­ge­re. For­sø­ket på å inn­føre av­gift på tun­ge el­bi­ler er et godt ek­sem­pel. Bil­av­gif­ter er en vik­tig inn­tekts­kil­de for sta­ten, en kil­de som blir mind­re når fle­re kjø­per av­gifts­frie bi­ler. Det er nep­pe en be­skje­den øk­ning i av­gif­te­ne på de tyngs­te og dy­res­te el­bi­le­ne som vel­ter trans­for­ma­sjo­nen til et lav­ut­slipps­sam­funn, og det vil all­tid kom­me kri­tikk når «nye» grup­per mø­ter norsk av­gifts­po­li­tikk. Men i en tid der vi står foran ut­ford­rin­ger som eldre­bøl­gen, er det vik­tig å ut­vi­de skatte­grunn­la­get og sik­re de of­fent­li­ge inn­tek­te­ne.

Det er selv­sagt at re­gje­rin­gen re­du­se­rer veks­ten i olje­penge­bru­ken, men to­tal­an­de­len av bud­sjet­tet er frem­de­les høyt. Det må va­ere lov å ta for gitt at ram­men den­ne gan­gen ikke ut­vi­des.

Det er gle­de­lig å se at Re­gje­rin­gen tar til orde for å prio­ri­te­re stren­ge­re. For­sø­ket på å inn­føre av­gift på tun­ge el­bi­ler er et godt ek­sem­pel.

– Re­gje­rin­gen prio­ri­te­rer til­tak som styr­ker vel­fer­den i dag, ska­per fle­re job­ber og tryg­ger Norge for frem­ti­den, sier fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.