Økt maks­pris, mind­re i kon­tan­te ytel­ser

Aftenposten - - Nyheter -

Barne­tryg­den og kon­tant­støt­ten pris­jus­te­res ikke og blir der­med mind­re verdt, mens maks­pri­sen på opp­holds­be­ta­ling i barne­hage set­tes opp med 110 kro­ner.

Her er kon­kre­te for­slag som er vik­ti­ge for man­ge barne­fa­mi­li­er i 2018:

970 kro­ner pr. må­ned el­ler 11.640 kro­ner i året for barn un­der 18 år.

Inn­til 7500 kro­ner i må­ne­den for barn mel­lom

1 og 2 år som ikke går i barne­hage med of­fent­lig til­skudd.

Maks­pri­sen set­tes opp med 180 kro­ner til 2910 kro­ner i må­ne­den (32.010 kro­ner i året). Ra­batt­ord­nin­gen som sik­rer at in­gen fa­mi­li­er skal be­ta­le mer enn 6 pro­sent av sam­let inn­tekt for én plass, vi­dere­fø­res. I 2018 vil hus­hold­nin­ger med inn­tekt un­der 533 500 kro­ner ha rett til re­du­sert for­eldre­be­ta­ling. Ord­nin­gen med gra­tis kjerne­tid (20 ti­mer) for 3-, 4- og 5-årin­ger i fa­mi­li­er med lav inn­tekt vi­dere­fø­res. Fra og med 1. au­gust 2018 gjel­der det­te for hus­hold­nin­ger som har en sam­let inn­tekt un­der 462 000 kro­ner pr. år. Barne­bi­drag: Faer­re får bi­drags­for­skudd. Ens­li­ge for­sør­ge­re med ett barn og inn­tekt som over­sti­ger 408 200 kro­ner, ikke får rett til bi­drags­for­skudd. Det skyl­des at Re­gje­rin­gen vil av­vik­le den laves­te av tre sat­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.