Ro­hin­g­ya­ene

Aftenposten - - Nyheter -

Mus­limsk folke­grup­pe i det bud­dhist-do­mi­ner­te My­an­mar. FN an­slo før kri­sen at det var 800.000 ro­hin­g­ya­er i My­an­mar. To­talt tel­ler de over 2 mil­lio­ner. Ro­hin­g­ya­enes opp­rin­nel­se er om­stridt. Me­ner selv de ned­stam­mer fra mus­lims­ke han­dels­folk som slo seg ned i re­gio­nen for 1000 år si­den og inn­fød­te som kon­ver­ter­te til islam. Myn­dig­he­te­ne me­ner ro­hin­g­ya­ene er ulov­li­ge inn­vand­re­re fra Bang­la­desh.

Ro­hin­g­ya­ene er iføl­ge FN en av ver­dens mest for­fulg­te mi­no­ri­te­ter. De nek­tes stats­bor­ger­skap i My­an­mar, ut­set­tes ofte for tvangs­ar­beid, har ikke rett til å eie land og har be­gren­se­de ret­tig­he­ter på man­ge and­re om­rå­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.