Ny­hus får fin ut­mer­kel­se

Aftenposten - - Kultur -

Det tys­ke In­ter­na­tio­na­le Ju­gend­bi­bliot­hek har tra­di­sjon på å løf­te frem nye bar­ne- og ung­doms­bø­ker fra for­lag i hele ver­den.

Bi­blio­te­kets spe­sia­lis­ter vel­ger ut 200 tit­ler som får aeren av å kal­les The Whi­te Ra­vens. Tit­le­ne pre­sen­te­res så i en en­gelsk­språk­lig ka­ta­log og blir også viet opp­merk­som­het på bok­mes­sen i Frank­furt, samt på barne­bok­mes­sen i Bo­log­na.

Iføl­ge Cap­pe­len Damm er nå Kaia Dah­le Ny­hus (27 år) in­ne. Hun er for ti­den ak­tu­ell med sin fjer­de bilde­bok, En dag drar mam­ma, sam­ti­dig som hun har il­lust­rert mam­ma Gro Dah­les ak­tu­el­le og mye om­tal­te bilde­bok, Se­sam Se­sam. Men det er 2016-tit­te­len, Hun som kal­les søs­ter, som har gitt Kaia Dah­le Ny­hus plass i Whi­te Ra­ven-stal­len for 2017. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.