Oslo bys ar­ki­tek­tur­pris

Aftenposten - - Osloby -

Oslo bys ar­ki­tek­tur­pris: Kom­mu­nen vil hed­re ny, god ar­ki­tek­tur som er et til­skudd til byen og dens ut­vik­ling. Må­let med pri­sen er å sti­mu­le­re til økt in­ter­es­se for ar­ki­tek­tur og by­ut­vik­ling i Oslo, og å vise frem den ny­es­te og bes­te Oslo-ar­ki­tek­tu­ren.

Årets fi­na­lis­ter: Dals­vei­en 40 B-C, Mat- og merke­vare­hu­set på Grü­ner­løk­ka og Sen­tra­len. Det var 21 kan­di­da­ter til årets pris. Opp­ret­tet: By­sty­ret opp­ret­tet pri­sen i 2000 og den ble ut­delt førs­te gang to år se­ne­re. Mel­lom 2002 og 2009 var det et år­lig tema. Fra 2010 ble pri­sen åpen for al­le nye pro­sjek­ter.

Pri­sen: Til­taks­ha­ver får en pla­kett som fes­tes på bygg­ver­ket, og ar­ki­tek­ten mot­tar et be­løp på kr 50.000.

Jury­e­ring: Al­le kan fore­slå pro­sjek­ter til pri­sen. Plan- og byg­nings­eta­ten er sek­re­ta­riat for pri­sen og mot­tar for­sla­ge­ne. For­sla­ge­ne vur­de­res av Rå­det for by­ar­ki­tek­tur som no­mi­ne­rer tre kan­di­da­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.