Sant og visst

Aftenposten - - Meninger -

Det hen­der at det ikke går så bra med kjaele­dyr i bo­retts­lag. Kat­ter og sand­kas­ser for barn har ofte en pro­ble­ma­tisk form for sam­ek­sis­tens, uten at vi har tenkt å gå inn på for­uren­sen­de de­tal­jer. Fred­rik­sstad Blad for­tal­te 24. sep­tem­ber om mis­nøye med en katt i et lo­kalt bo­retts­lag: «Boretts­la­get ser helst at kat­ten flyt­ter. Visst ikke må kan­skje mat­mor NN sel­ge lei­lig­he­ten mot sin vil­je.»

Vi skal ikke blan­de oss inn i en kon­flikt vi ikke har noe med, men det er utvil­somt at ‘visst ikke’ bur­de ha va­ert sta­vet ‘hvis ikke’ – even­tu­elt ‘viss ikke’, for­di stave­må­ten ‘viss’ er til­latt både i mo­der­ne ny­norsk og i ra­di­kalt bok­mål. Når ‘viss’ er ad­jek­tiv i be­tyd­nin­gen ‘sik­ker’, er det bare skrive­må­ten ‘viss’ som er til­latt, og vel å mer­ke ‘visst’ i in­tet­kjønn, for­di ‘vist’ be­tyr noe helt an­net.

Hen­sik­ten med å til­la­te ‘viss’ som kon­junk­sjon, var at det skul­le bli enk­le­re å sta­ve rik­tig. Det­te re­son­ne­men­tet, for å bru­ke et sterkt over­dre­vent ut­trykk, støt­tet seg på språk­myn­dig­he­te­nes be­slut­ning fra 1970-åre­ne om å til­la­te ‘ver­ken’ i ste­det for ‘hver­ken’. At de sam­me myn­dig­he­te­ne da ikke be­nyt­tet sjan­sen til å gjø­re som svens­ke­ne i 1903 og sløy­fe den stum­me h-en også i hvem/hva/hvor, er et poe­tisk ek­sem­pel på norsk språk­po­li­tisk kon­se­kvens­tenk­ning.

H-en i hvem/hva/hvor, og dess­uten i det om­strid­te hver­ken, som fikk h-en til­ba­ke som valg­fri form igjen i for­ri­ge ti­år, er der for­di den i vi­king­ti­den og noen år etter­på ble ut­talt som en slags hvisle­lyd. Vi har en min­nel­se om den også i den gam­le stave­må­ten av for­nav­net Hroar.

Det er bare å kon­sta­te­re at «for­enk­lin­gen» av skrive­må­ten av ‘hvis’ ikke har slått igjen­nom i Fred­rik­stad. Men byen hol­der fast ved at avi­sens navn skal sta­ves med dob­belt s: Fred­rik­sstad Blad. Det gjel­der å ikke gi seg, et slag­ord og en de­vi­se som har ap­pell både til øst­fol­din­ger og na­tur­lig­vis trøn­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.