No­tat­skri­ving er vik­tig do­ku­men­ta­sjon

Aftenposten - - Meninger -

Syke­hus­lege Tor­kel Ste­en me­ner i et de­batt­inn­legg i Af­ten­pos­ten 6. ok­to­ber at man­ge­len på syke­plei­ere kan lø­ses gjen­nom å be­fri syke­plei­er­ne fra mye over­flø­dig no­tat­skri­ving. Inn­leg­get er ba­sert på en feil­slut­ning.

Tryg­ge helse­tje­nes­ter til pa­si­en­ter og døgn­kon­ti­nu­er­lig drift av et syke­hus kre­ver god in­for­ma­sjons­flyt og kom­mu­ni­ka­sjon in­ternt. Syke­plei­ere er på vakt døg­net rundt, uken rundt, har

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.