UNGDOMMEN nå til dags

Aftenposten - - Meninger -

Hva er din størs­te drøm?

– Min størs­te drøm er for ti­den å job­be i FN. Tenk så utro­lig å kun­ne ar­bei­de med å hjel­pe så man­ge for­skjel­li­ge men­nes­ker, i så man­ge for­skjel­li­ge si­tua­sjo­ner! For ti­den stu­de­rer jeg so­sio­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Det­te er et stu­die der jeg til­eg­ner meg utro­lig vik­tig og ak­tu­ell kunn­skap om men­nes­ker, kul­tu­rer og sam­funn. Jeg har job­bet i barne­hage, noe som har gitt meg et sva­ert na­ert for­hold til barn og om­sorg. UNICEF er der­for ett av pro­gram­me­ne jeg kun­ne ten­ke meg å en­ga­sje­re meg i. At FN ar­bei­der på in­ter­na­sjo­na­le are­na­er sy­nes jeg er sva­ert spen­nen­de. Jeg er even­tyr­lys­ten og har all­tid hatt et be­hov for å ut­fors­ke and­re de­ler av ver­den. Det å ha vokst opp i Norge med de rike mu­lig­he­te­ne som den­ne vel­ferds­sta­ten til­byr, gjør meg eks­tra mo­ti­vert for å hjel­pe and­re som ikke har de sam­me mu­lig­he­te­ne. Jeg hå­per jeg kan va­ere med på å gjø­re en for­skjell.

Navn: Syn­ne Hal­le Al­der: 20 Bo­sted: Ber­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.