Topp­møte av­lyst: Trump og Pu­tin ble ikke eni­ge om rom

– Skal vi mø­tes på rom­met hos deg el­ler meg? To av ver­dens mek­tigs­te klar­te ikke å bli eni­ge om det­te.

Aftenposten - - Forside - Per An­ders Jo­han­sen Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Pre­si­den­te­ne Do­nald Trump og Vla­di­mir Pu­tin had­de nok av vik­ti­ge sa­ker å dis­ku­te­re da de i hel­gen skul­le mø­tes for and­re gang siden Trump kom til mak­ten i USA: Nord-Ko­rea, Sy­ria, Ukrai­na og fle­re and­re sa­ker av stor be­tyd­ning for ver­dens­fre­den.

På for­hånd sa beg­ge pre­si­den­te­ne at de øns­ket å snak­ke sam­men. Der­for vak­te det opp­sikt da topp­mø­tet ikke ble noe av i lø­pet av de to da­ge­ne APEC-mø­tet gikk av sta­be­len i Viet­nam. Trump og Pu­tin fikk ute­luk­ken­de tid til å snak­ke sam­men noen få mi­nut­ter på vei til fo­to­gra­fe­ring og møte.

Nå hev­der rus­ser­ne at topp­mø­tet stran­det på rene for­ma­li­te­ter. Da en skuf­fet Kreml-de­le­ga­sjon kom til­ba­ke til Mosk­va, kom Pu­tins tals­mann Dmi­trij Peskov med en ny og over­ras­ken­de for­kla­ring på hva som skjed­de:

Iføl­ge rus­ser­ne had­de USA og Russ­land len­ge va­ert eni­ge om at et topp­møte skul­le fin­ne sted. Rus­ser­ne vil­le ha mø­tet i det lil­le, to­eta­sjes ho­tel­let Fura­ma, hvor den rus­sis­ke de­le­ga­sjo­nen holdt til. Trumps pro­to­koll­av­de­ling men­te at pre­si­den­te­ne skul­le mø­tes på ame­ri­ka­ner­nes ho­tell. Dessu- ten skal ame­ri­ka­ner­ne ha fore­slått et møte­tids­punkt som rus­ser­ne men­te var upas­sen­de – tro­lig midt på nat­ten lør­dag. Trumps tals­menn skyld­te på at man ikke fikk møte­ka­len­de­ren til å gå opp.

For­ma­li­te­te­ne vel­tet topp­mø­tet

– Det­te er bare frekk­het fra ame­ri­ka­ner­ne, sa en rus­sisk di­plo­mat til avi­sen Kom­mer­sant.

Rus­ser­ne men­te det var «de­res tur» til å ha mø­tet. Be­grun­nel­sen var at for­ri­ge topp­møte mel­lom Trump og Pu­tin i Ham­burg skjed­de på «ame­ri­kansk grunn» i regi av de ame­ri­kans­ke di­plo­ma­te­ne.

– Hoved­re­ge­len er at par­te­ne prø­ver å gi hver­and­re al­ter­na­ti­ve møte­tids­punk­ter for å ko­or­di­ne­re ka­len­de­ren til stats­over­ho­de­ne, i og med at de all­tid er over­les­set un­der sli­ke mø­ter, sa Pu­tins tals­mann.

– Ame­ri­ka­ner­ne vis­te in­gen flek­si­bi­li­tet, og de ga dess­ver­re in­gen and­re al­ter­na­ti­ver. Der­for kun­ne ikke mø­tet fin­ne sted.

Skuf­fel­sen på rus­sisk side kan tol­kes som om Mosk­va had­de mye stør­re for­vent­nin­ger på for­hånd enn Washing­ton.

Ir­ri­tert Pu­tin lo­vet etter­spill

– Det var noen pro­to­koll­for­ma­li­te­ter som våre team dess­ver­re ikke var i stand til å hånd­te­re, sa Pu­tin på en presse­kon­fe­ran­se etter Viet­nam-mø­tet.

– Vel, det­te skal de få ang­re, sa Pu­tin spøke­fullt.

– Hvem skal få ang­re, lur­te de rus­sis­ke jour­na­lis­te­ne på: Ame­ri­ka­ner­ne el­ler pro­to­koll-di­plo­ma­te­ne som ikke klar­te å fin­ne en lø­sing?

Det vil­le ikke Pu­tin sva­re på, men hans presse­tals­mann gjen­tok at «det­te vil få føl­ger».

– Jeg tror vir­ke­lig han mener det

I lø­pet av de tre kor­te øye­blik­ke­ne hvor Trump og Pu­tin snak­ket sam­men i Viet­nam, ble pre­si­den­te­ne eni­ge om en Sy­ria-ut­ta­lel­se som de­res uten­riks mi­nist­re had­de frem­for­hand­let på for­hånd.

I til­legg snak­ket de noen få mi­nut­ter om an­kla­ge­ne om rus­sisk ma­ni­pu­le­ring av det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get. På pre­si­dent­fly­et Air For­ce One på vei fra Viet­nam til Filip­pi­ne­ne ga Trump sin ver­sjon av sam­ta­len:

– Han sa at han ab­so­lutt ikke blan­det seg inn i val­get vårt, sa Trump.

– Jeg tror vir­ke­lig at når han sier det til meg, så mener han det.

FOTO: JORGE SILVA, REUTERS/NTB SCANPIX

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin og USAs Do­nald Trump snak­ker sam­men un­der­veis til fo­to­gra­fe­ring i Viet­nam lør­dag un­der APEC-mø­tet. Nå kom­mer nye de­tal­jer om hva som skjed­de da sam­ta­le­ne mel­lom to av ver­dens mek­tigs­te stats­le­de­re gikk i vas­ken.

Mosk­va

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.