IS tok grense­by til­ba­ke

Ame­ri­kansk-rus­sisk freds­plan for Sy­ria lar ven­te på seg.

Aftenposten - - Forside - REUTERS OG TOR AR­NE ANDREASSEN Istan­bul

Ame­ri­kansk-rus­sisk freds­plan for Sy­ria lar ven­te på seg.

Søn­dag tok IS til­ba­ke kon­trol­len over Al­bu Kamal, en by som lig­ger ved gren­sen mel­lom Sy­ria og Irak. Det­te ble opp­gitt å va­ere den sis­te byen som ble holdt av IS i Sy­ria.

Det skjed­de etter Iran-støt­tet mi­lits, som had­de hev­det at de had­de erob­ret byen noen da­ger tid­li­ge­re, ble ut­satt for et bak­holds­an­grep og tvun­get på re­trett. Det opp­ly­ser stamme­le­de­re, be­bo­ere og en ob­ser­va­tør til Reuters.

IS var i tun­ne­ler

Kri­ge­re fra den li­ba­ne­sis­ke Hiz­bol­lah-mi­lit­sen had­de slått seg sam­men med iraks­ke sjia­mus­lims­ke mi­lit­ser som had­de krys­set gren­sen og tatt seg inn i Sy­ria. De hev­det at de erob­ret Al­bu Kamal ons­dag i for­ri­ge uke.

Men de ble alle over­ras­ket av IS-kri­ge­re som had­de gjemt seg i tun­ne­ler un­der sen­trum av byen.

De sjia­mus­lims­ke kri­ger­ne ryk­ket frem mot byen ved el­ven Eu­frat etter må­ne­der med rus­sisk bom­bing. Fle­re ti­talls si­vi­le skal ha blitt drept i bom­bin­gen, iføl­ge Reuters kil­der.

IS-kri­ger­ne star­tet sitt over­ras­kel­ses­an­grep med selv­mords­bom­be­re og ra­kett­an­grep etter at de irans­ke mi­lit­se­ne ble lurt til å tro at Da­esh (IS) had­de for­latt byen, sier Qahtan Gha­nam al Ali, en stamme­le­der som har hatt kontakt med sine slekt­nin­ger.

Den sy­ris­ke ha­eren er­k­la­er­te tors­dag i for­ri­ge uke sei­er over IS. De hev­det at de had­de drept man­ge IS-kri­ge­re, mens et stort an­tall had­de over­gitt seg. De ut­tal­te at erob­rin­gen av Al­bu Kamal mar­ker­te den en­de­li­ge kol­lap­sen til IS’ tre år lan­ge sty­re i re­gio­nen.

På­stand om sto­re tap

Ha­eren har ikke kom­men­tert at de nå har mis­tet kon­trol­len over Al­bu Kamal, men Hiz­bol­lah-til­knyt­te­de medi­er sier at IS’ gjemme­ste­der i den vest­li­ge yt­ter­kan­ten av byen blir ut­satt for in­tens bom­bing.

Of­fen­si­ven ble le­det av elite­styr­ker fra Hiz­bol­lah. De har slåss sam­men med ele­men­ter fra den sy­ris­ke ha­eren og iraks­ke og af­ghans­ke sjia­mi­lit­ser, opp­ly­ser en mi­li­ta­er le­der i al­li­an­sen til Reuters.

An­gre­pe­ne fra IS før­te til sto­re tap hos styr­ke­ne som støt­ter det sy­ris­ke re­gi­met, opp­ly­ser Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (SOHR), en Lon­don-ba­sert ob­ser­va­tør­grup­pe som rap­por­te­rer om hen­del­se­ne i Sy­ria.

Siden 2012 er minst 1182 Hiz­bol­lah-kri­ge­re blitt drept i Sy­ria, iføl­ge en opp­tel­ling som den dans­ke fors­ke­ren Ali Al­foneh fore­tar på bak­grunn av of­fent­lig om­ta­le av døds­fal­le­ne. Bare i no­vem­ber er minst 12 Hiz­bol­lah-kri­ge­re, to irans­ke soldater og fire soldater fra en af­ghansk sjia­mi­lits blitt drept i Sy­ria. Den sy­ris­ke ha­eren har va­ert av­hen­gig av støt­te fra Hiz­bol­lah og de and­re sjia­mus­lims­ke mi­lit­se­ne som støt­tes av Iran.

Stra­te­gisk vik­tig by

Byen Al­bu Kamal var vik­tig for til­før­sel av for­sy­nin­ger og kom­mu­ni­ka­sjon. Der­for var en erob­ring av byen vik­tig for de Iran-støt­te­de mi­lit­se­ne.

At IS kon­trol­ler­te både Al­bu Kamal på sy­risk side og byen alQaim på iraksk side, had­de satt en stop­per for den stra­te­gisk vik­ti­ge for­sy­nings­lin­jen mel­lom Bag­dad og Da­mas­kus.

Vei­en som gikk for­bi de to by­ene, had­de va­ert vik­tig for Irans støt­te til de­res al­li­er­te i Sy­ria.

Kapp­løp om land

Den islams­ke sta­ten, som inn­til i fjor holdt sto­re land­om­rå­der både i Sy­ria og Irak, er nå nes­ten uten unn­tak blitt pres­set ut av all by­be­byg­gel­se. De kon­trol­le­rer nå bare mind­re lands­byer og ør­ken­om­rå­der.

Bashar al-As­sads ha­er og de­res al­li­er­te, støt­tet av rus­sisk bom­bing, har kon­kur­rert med den USA-støt­te­de SDF-mi­lit­sen om å erob­re mest mu­lig land fra IS.

Det ble før hel­gen meldt at Russ­land og USA var na­er ved å bli eni­ge om vil­kå­re­ne for fred i Sy­ria, men en plan­lagt lan­se­ring av pla­nen skal ha blitt av­lyst for­di man ikke ble eni­ge.

Det er opp­ret­tet fire så­kal­te de­eska­le­rin gs­so­ner i Sy­ria, men krig­fø­rin­gen mel­lom de sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ke­ne og de­res al­li­er­te og di­ver­se opp­rørs­grup­per fore­går frem­de­les i om­rå­der rundt Da­mas­kus og ved Id­lib-pro­vin­sen nord­vest i Sy­ria.

Man­ge si­vi­le drept

Det som an­tas å va­ere rus­sis­ke bombe­fly, bom­bet søn­dag Al­bu Kamal og for­ste­de­ne for tredje dag på rad. Minst 50 si­vi­le, de fles­te av dem kvin­ner og barn, er blitt drept siden fre­dag, iføl­ge SOHR og be­bo­ere i om­rå­det.

For­di de ble på­ført tap in­ne i byen og tvun­get til å trek­ke seg til­ba­ke, skal de Iran-støt­te­de mi­lit­se­ne ha svart med ar­til­leri­ild mot øst­kan­ten av byen, der hundre­vis av fa­mi­li­er som had­de flyk­tet fra Al­bu Kamal had­de søk til­flukt, opp­ly­ser SOHR.

FOTO: AP/ NTB SCANPIX

En sy­risk strids­vogn sky­ter mot fiendt­li­ge styr­ker like ved gren­sen mel­lom Sy­ria og Irak. Bil­det er hen­tet fra en vi­deo som er blitt pub­li­sert av den sy­ris­ke ha­eren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.