Im­po­ne­ren­de av Frem­skritts­par­ti­et

Aftenposten - - Kommentarer -

I ÅR ER DET knapt kom­met asyl­sø­ke­re til Nor­ge. Ar­beids­inn­vand­rin­gen er lav. Asyl­po­li­tik­ken sty­res på et bredt stor­tings­for­lik.

Li­ke­vel var inn­vand­ring den sa­ken flest vel­ge­re opp­gir som vik­tig ved årets stor­tings­valg, vi­ser de førs­te re­sul­ta­te­ne fra årets vel­ger­un­der­sø­kel­se.

28 pro­sent av vel­ger­ne opp­ga det som vik­tigs­te sak, mer enn en dob­ling fra 2013. Til sam­men­lig­ning var den mye om­tal­te dis­trikts­po­li­tik­ken vik­tigs­te sak for bare 9 pro­sent av vel­ger­ne, mot 7 for fire år siden.

Ak­ku­rat som man må anta at de fles­te av dis­se 9 pro­sen­te­ne end­te opp med å stem­me Sen­ter­par­ti­et, har inn­vand­rings­spørs­må­let også sva­ert mo­bi­li­se­ren­de kraft for Frem­skritts­par­ti­et. Hele 35 pro­sent av alle vel­ge­re mener nå at Frem­skritts­par­ti­et har den bes­te inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Det er en økning på 8 pro­sent­po­eng på fire år, mens både Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et syn­ker til­sva­ren­de når det gjel­der saks­ei­er­skap på det­te po­li­tikk­om­rå­det.

DET TEG­NER SEG DER­MED et bil­de av at Frem­skritts­par­ti­et ikke bare lyk­tes i å set­te inn­vand­ring på agen­da­en, men at det også er en ho­ved­for­kla­ring til at par­ti­et over­lev­de fire år i re­gje­ring med mi­ni­mal vel­ger­flukt.

Det er sva­ert im­po­ne­ren­de, spe­si­elt for­di det var få hen­del­ser i år som til­sa at inn­vand­ring skul­le bli et spe­si­elt hett tema i valg­kam­pen.

Det er na­er­lig­gen­de å anta at par­ti­et egen valg­kamp­stra­te­gi har en del av aeren, he­r­under inn­vand­rings- og in­te­gre­rings mi­nis­ter Syl­vi List­haug og hen­nes evne til å set­te agen­da­en med kon­tro­ver­si­el­le stunts og ut­spill.

Frem­skritts­par­ti­et kan også ha tjent på å ha vist seg an­svar­lig gjen­nom asyl­til­strøm­nin­gen i 2015. Som po­si­sjons­par­ti måt­te de ta del­an­svar for å sig­na­li­se­re at myn­dig­he­te­ne klar­te å hånd­te­re si­tua­sjo­nen. Så len­ge de ikke ble ut­ford­ret fra re­strik­tivt hold, kun­ne de ved val­get også frem­stå som ga­ran­tis­ten for at inn­vand­rings­po­li­tik­ken for­blir stram.

Sam­ti­dig er det in­ter­es­sant i un­der­sø­kel­sen at Frem­skritts­par­ti­et har mis­tet saks­ei­er­skap om sin tra­di­sjo­nel­le fane­sak eldre­om­sorg, uten at Ar­bei­der­par­ti­et klar­te å ka­pi­ta­li­se­re på det.

TIL ANALYSEN KAN INNVENDES at Frp gjor­de det dår­li­ge­re enn for fire år siden. Det er det nest sva­kes­te valg­re­sul­ta­tet for par­ti­et siden 1993, og langt unna ni­vå­ene fra 2005 og 2009.

Men at Frem­skritts­par­ti­et nes­ten hol­der ni­vå­et etter å fire år i re­gje­ring, gjen­nom blant an­net et kraf­tig olje­pris­fall og den størs­te til­strøm­nin­gen av asyl­sø­ke­re noen sin­ne, vil­le få ha spådd på for­hånd.

Det bør an­er­kjen­nes, like mye som det gir grunn til selv­ran­sa­kel­se fra par­ti­ets po­li­tis­ke mot­stan­de­re.

Frem­skritts­par­ti­et kan også ha tjent på å ha vist seg an­svar­lig gjen­nom asyl­til­strøm­nin­gen i 2015

Frps parti­le­der Siv Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.